Bugün : 20 Haziran 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

V harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

vesica
n. (pl. vesicae). kese, torba, ...

vesical
a. Keseye (torbaya) ait, mesan ...

vesicant, vesicatory
a. & n. 1. Deriyi kabartan, ka ...

vesicate
v. Kabarcık meydana getirmek. ...

vesication
n. 1. Kabarcık meydana getirme ...

vesicle
n. Kabarcık, kese, mesane şekl ...

vesico-ureteric
a. İdrar kesesi ile uretere ai ...

vesico-uterine
a. mesane ve rahim (uterus)'e ...

vesicocele
n. Mesane fıtığı. ...

vesicocervical
a. Mesane ve uterus boynu (cer ...

vesicoclysis
n. Mesaneye sıvı sokulması. ...

vesicopapular
a. Hem vezikül, hem de papüle ...

vesicoprostatic
a. Mesane ve prostata ait. ...

vesicopubic
a. Mesane ve pübislere ait. ...

vesicospinal
a. Mesane ve omura ait. ...

vesicostomy
n. See: Cystosomy. ...

vesicotomy
n. Mesane ameliyatı, vezikotom ...

vesicovaginal
a. Mesane ve vaginaya ait. ...

vesicula
n. (pl. vesiculae) Kesecik, to ...

vesicular
a. 1. Kabarcıklı; 2. Kabarcık ...

vesiculation
n. Vezikül oluşumu, kabarcıkla ...

vesiculectomy
n. Seminal vezikülü çıkarma am ...

vesiculiform
a. Vezikül şeklinde olan. ...

vesiculitis
n. Seminal vezikül iltihabı, v ...

vesiculocavernous
a. Hem veziküllü hem de kavern ...

vesiculogram
n. Seminal veziküllerin radyog ...

vesiculography
n. Seminal veziküllerin radyog ...

vesiculopapular
a. Vezikül ve papüllerle belir ...

vesiculopustular
a. Vezikül ve püstüllerle beli ...

vesiculotomy
n. Seminal vezikülü yarma amel ...

vesiculotympanic
n. Hem veziküllü hem de timpan ...

vessel
n. 1. Damar, kanal, vas. ...

vestibular
a. Vestibüle ait. ...

vestibule
n. Bir kanal veya boşluğun baş ...

vestibulo-urethral
a. Felç (vulva) vestibülü ve ü ...

vestibulotomy
n. Kulak vestibülünü yarma ame ...

vestibulum
n. see: Vestibule. ...

vestibulum oris
anat. Diş diziyle dudaklar vey ...

vestibulum vaginae
anat. Dölyolu dalızı. ...

vestige
n. Zamanla küçülmüş ve faydası ...

vestigium
n. See: Vestige. ...

veterinarian
n. Baytar, veteriner. ...

veterinary
a. Ehli hayvanlara ait. ...

via
n. (pl. viae). Mecra, geçit, y ...

viability
n. yaşama yeteneği, yaşıyabilm ...

viable
a. Yaşayabilecek, yaşayabilir, ...

vial
n. Küçük şişe. ...

vibex
n. (pl. Vibices). Çizgi şeklin ...

vibratile
a. 1. Titrek titreyen; 2. Sall ...

vibration
n. 1. Vibrasyon; 2. Titreme; 3 ...

vibrator
n. Titrek masaj aleti. ...

vibratory
a. 1. titreyen; 2. Titreşimli; ...

vibrissa
n. (pl. Vibrissae). Burun kılı ...

vibrotherapeutics
n. Titreşimle yapılan tedavi. ...

vicarious
a.1. Vücudun mutat olmayan bir ...

videognosis
n. Röntgen filimlerinin televi ...

vigilambulism
n. 1. Uykuda gezerliğe benzeye ...

vigo(u)r
n. kuvvet, dinçlik, gayret, en ...

villiferous
a. Villaları olan. ...

villoma
n. Viluslu tümör (özellikle re ...

villose
a. Villus gibi, vilosus, küçük ...

villositis
n. Plasenta villuslarında deği ...

villosity
n. Villuslu olma hali. ...

villus
n. (pl. villi). 1. Barsağın iç ...

villusectomy
n. See: Synovectomy. ...

vinculum
n. (pl. vincula). 1. erit, ban ...

vineberg operation
n. Angina pectoris tedavisinde ...

vinegar
n. biochem. Sirke. ...

vinethene
n. biochem. Vinil eterin ticar ...

vinyl
n. biochem. Vinil alkolden tür ...

violet
n. 1. menekşe rengi, mor boya, ...

viomycin
n. biochem. Streptomyces kültü ...

viosterol
n. See: Calciferol. ...

viraginity
n. See: Virilism. ...

viremia
n. Kanda virüs bulunması, vire ...

virgin
a. Bakire. ...

virginal
a. Bikri. ...

virginity
n. Kızlık, bakirelik. ...

viricidal
a. Virusları öldüren. ...

viridin
n. Veratrum viride alkaloidi. ...

virile
a. 1. Erkeğe ait, erkeklik kar ...

virilescence
n. Yaşıl kadınlarda erkeklik t ...

virilia
n. Erkek cinsel oranlar. ...

virilism
n. Kadında erkeklik hususiyetl ...

virility
n. Erkek cinste olan bir şahıs ...

viripotent
a. Büluğa ermiş, erginlik çağı ...

virology
n. Virüsbilim, virüs ve virüs ...

virose
a. Zehirli. ...

virucidal
a. Virüsü yokedebilen veya nöt ...

virucide
n. Virüsü yokeden veya nötrall ...

virulence
n. 1. Zehirlilik; 2. Mikroplar ...

virulent
a. 1. Zehrili; 2. Mikroplu. ...

viruliferous
a. Virüs veya zehirli madde ta ...

virus
n. Virüs; 1. Bakteriden daha k ...

vis
n. (pl. vires). Kuvvet, enerji ...

viscera
n. pl. İÇ organlar. ...

viscerad
a. İçorganlar yönünde olan, iç ...

visceral
a. İçorgana ait. ...

visceralgia
n. İçorgan ağrısı. ...

visceralism
n. Hastalıkların organlardan k ...

viscero-inhibitory
a. İçorgan faaliyetini durdura ...

visceromegaly
n. İçorganların anormal büyüme ...

visceromotor
a. İçorgan faaliyeti ile ilgil ...

visceroparietal
a. İçorganları ve karın duvarı ...

visceroperitoneal
a. İçorganları ve peritona ait ...

visceropleural
a. İçorganları ve plevraya ait ...

visceroptosis
n. See: Splanchnoptosis. ...

viscerosensory
a. İçorganların duyarlılığına ...

visceroskeletal
a. İçorgan ve iskelete ait. ...

viscerosomatic
a. İçorganlara ve vücuda ait. ...

viscerotonia
n. Yiyip içmesini, yaşamasını ...

viscerotropic
a. Organlara yönelen. ...

viscid
a. Yapışkan. ...

viscidity
n. Yapışkanlık. ...

viscosimeter
n. Kanın viskozitesini belirle ...

viscosity
n. Yapışkanlık, viskozite. ...

viscous
a. Yapışkan, zamklı. ...

viscus
n. (pl. viscera). İçorgan, bağ ...

visio-auditory
a. Görme ve işitmeye ait. ...

vision
n. Görme, görme kudreti, duygu ...

visual
a. Görme duyusuna ait, optik, ...

visuometer
n. Görme alanını ölçme aleti. ...

visuopsychic
a. Görme duyusu ile alınan izl ...

visuosensory
a. Görme duyusuna ait. ...

vita
n. (pl. vitae). Hayat. ...

vital
a.&n. 1. Hayata ait, hayati; 2 ...

vitalism
n. Canlı organizmalardaki hadi ...

vitality
n. 1. Canlılık; 2. Hayat fonks ...

vitallium
n. biochem. Çürük dişlerin dol ...

vitamer
n. biochem. Vitamin faaliyetin ...

vitamin(e)
n. Vücudun normal metabolizma ...

vitaminogenic
a. biochem. Vitaminden ileri g ...

vitaminoid
a. biochem. Vitamin şeklinde, ...

vitaminology
n. biochem.Vitamin incelenmesi ...

vitellary
a. See: Vitelline. ...

vitellin
n. biochem. Yumurta sarısında ...

vitelline
a. Yumurta sarısına ait, vitel ...

vitellolutein
n. biochem. Yumurta sarısından ...

vitellorubin
n. biochem. Yumurta sarısından ...

vitellus
n. Yumurta sarısı. ...

vitiligo
n. Deride renksiz, beyaz lekel ...

vitiligoidea
n. See: Leukoderma. ...

vitodynamic
a. Hayat enerjisine ait. ...

vitreocapsulitis
n. Gözde camsı cisim (corpus v ...

vitreodentin
n. Cam kadar sert dentin. ...

vitreous
a. 1. Camlı; 2. Cama benzer, c ...

vitriol
n. biochem. Kibrit tozu, zaç, ...

vitriolic
a. biochem. Zaça ait, göztaşı ...

vitriolize
v. biochem. Vitriol haline koy ...

vitropression
n. Cilde bir cam parçası ile b ...

vitrum
n. Cam. ...

vives
n. Atlarda bir çeşit gudde ilt ...

vivi-
pref. 1. Canlı, hayatta; 2. Ha ...

vividialysis
n. Periton vasıtasiyle yapılan ...

vividiffusion
n. Diyaliz vasıtasiyle kandan ...

vivification
n. Canlandırma. ...

viviparous
a. Yavru doğuran. ...

viviparousness
n. 1. Yavru doğurma yeteneği v ...

vivisection
n. Tıbbi maksatlarla diri hayv ...

vivisectionist
n. Tıbbi maksatlarla diri hayv ...

vivisector
n. Tıbbi maksatlarla diri hayv ...

vocal
a. İnsan sesine ait, vokal, bo ...

voice
n. Ağızdan çıkan ve konuşma or ...

void
v. Boşaltmak, çıkarmak (idrar, ...

vola
n. (pl. volae). Aya (elayası) ...

volar
a. Elayası veya ayak tabanına ...

volatile
a. Uçar, gaz haline gelir, çab ...

volatilization
n. Tebahhur etme, uçma. ...

volemic
a. Kan hacmini yükselten. ...

volition
n. 1. İrade, ihtiyar; 2. İrade ...

volkmann's ischaemic contracture
n. El bileğinde ve parmaklarda ...

volley
n. Bir çeşit kemirgen. ...

volt
n. Elektrik cereyan kuvvetini ...

voltage
n. Volt hasabiyle elektrik ölç ...

voltaic
a. 1. Kimyasal kuvvetle meydan ...

voltaism
n. Galvani elektrik cereyanı i ...

voltmeter
n. Volt ölçer, voltmetre. ...

volumetric(al)
a. 1. Gaz veya sıvı hacmini öl ...

volumometer
n. Gaz veya sıvı hacmini ölçme ...

voluntary
a. İradi, ihtiyari, istemli gö ...

volvulus
n. 1. Bir barsak kangalının ek ...

vomer
n. Sapankemik. ...

vomerine
a. Sapan kemiğine ait. ...

vomica
n. (pl. vomicae). 1. Akciğerde ...

vomit
n.&v. 1. Kusmuk, vomito; 2. Ku ...

vomiting
n. Kusma, vomitus. ...

vomitive
a. Kusturucu, mukayyi. ...

vomito
n. Kusmuk. ...

vomitory
a.&n. Kusturucu (ilaç). ...

vomiturition
n. Öğürme öğürerek kusma. ...

vomitus
n. 1. Kusma; 2. Kusmuk. ...

von recklinghausen's disease
n. Ciltte görülen multipl neur ...

von willebrand's disease
n. Kılcal damarlardaki yapısal ...

vortex
n. (pl. vortices). Vorteks. 1. ...

vorticose
n. Çevriye ait, çevrili. ...

voussure
n. Kabarıklık vusür. ...

vox
n. See: Voice. ...

voyeurism
n. Röntgencilik, dikizcilik. ...

vuerometer
n. İki göz arasındaki mesafeyi ...

vulnerary
a.&n. Yarayı iyi eden (ilaç). ...

vulnus
n. (pl. vulnera). Yara. ...

Diğer Terimler : 1234
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z