Bugün : 21 Haziran 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

U harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

uracrasia
n. İdrar bozukluğu. ...

uracratia
n. Sidik kaçırma, idrar tutama ...

uragogue
n. İdrar söktürücü ilaç, ürago ...

uramustine
a. Kanser tedavisinde kullanıl ...

uranin
n. biochem. Sodyum fluorescein ...

uranisco
pref. Damak anlamına önek. ...

uraniscochasma
n. Yarık damak. ...

uraniscolalia
n. Yarık damak sebebiyle olan ...

uranisconitis
n. Damak iltihabı. ...

uraniscoplasty
n. Yarık damağı düzeltme amacı ...

uraniscorrhaphy
n. Yarık damağın dikilmesi, bu ...

uraniscus
n. Damak. ...

uranism
n. Cinsel sapıklık, homoseksüe ...

uranist
n. Cinsisapık, homoseksüel. ...

uranium
n. biochem. U sembolü ile bili ...

uranophobia
n. Marazi gök korkusu. ...

uranoplasty
n. Damağın plastik tamiri. ...

uranoplegia
n. Yumuşak damak fecli, üranop ...

uranorrhaphy
n. damak yırtılması. ...

uranoschisis
n. Yarık damak, damak yarığı. ...

uranostaphyloschisis
n. Yumuşak ve sert damağın yar ...

urapostema
n. Cerahatli idrar, piüri. ...

urarthritis
n. damlalı eklem iltihabı. ...

urase
n. Üre'yi parçalayıcı enzim, ü ...

urate
n. biochem. Ürat, ürik asidin ...

uratemia
n. Kanda ürat bolunması. ...

uratic
a. 1. Ürata ait; 2. Damla hast ...

uratohistechia
n. Dokuda fazla miktarad ürat, ...

uratolysis
n. Üratların ayrılıp dağılması ...

uratolytic
a. Üratları eritebilen. ...

uratosis
n. Dokularda billuri ürat biri ...

uratria
n. İdrardafazla miktarad ürat ...

uraturia
n. İdrarda fazla ürat bulunmas ...

urceiform
a. İbrik şeklinde, ibriksi. ...

ure
pref. 1. Üre anlamına önek; 2. ...

urea
n. İdrarda bulunan bir madde, ...

ureagenesis
n. Üre oluşması. ...

ureagenetic
a. Üre yapan. ...

ureagenic
a. Üre yapıcı, üre oluşturucu. ...

ureal
a. Üreye ait. ...

urealysis
n. Üre'nin parçalanması. ...

ureameter
n. İdrarda üre miktarını belir ...

ureametry
n. İdrardaki üre miktarını ölç ...

ureapoiesis
n. Üre oluşumu. ...

urease
n. biochem. Üreyi amonyak ve k ...

urecchysis
n. Dokulara idrar sızması. ...

uredema
n. dokularda sızan idrardan il ...

uredo
n. Kurdeşen, ürtiker. ...

ureide
n. biochem. Bir üre bileşimi. ...

urelcosis
n. İdrar yollarının ülserli ha ...

uremia
n. Üremi, idrar maddelerinin k ...

uremic
a. Üremiye ait. ...

uremigenic
a. 1. Üremiden doğan; 2. Üremi ...

ureometer
n. İdrarda üre miktarının ölçü ...

ureopoiesis
n. Üre oluşumu. ...

ureosecretory
n. Üre ifrazına ait. ...

ureotelic
a. Azot katabolizmasının belli ...

uretal
a. Ureter'le ilgili. ...

ureter
n. İdrarı böbreklerden mesaney ...

ureter(o)
pref. Ureter, sidiksağan. ...

ureteralgia
n. Üreter ağrısı. ...

uretercystoscope
n. Üretere sokulabilen bir son ...

ureterectasis
n. Üreter gerilmesi. ...

ureterectomy
n. Üreteri çıkarma ameliyatı. ...

ureteric
a. Üretere ait, ureterle ilgil ...

uretero
pref. Üreter, üreterle ilgili. ...

uretero-ileal
a. Ureterlere ve ileuma ait ol ...

uretero-intestinal
a. Üreter ve barsağa ait. ...

ureterocele
n. Mesaneye açıldığı yerde dar ...

ureterocervical
a. Üreter ve Uterus (cervix ut ...

ureterocolic
a. Üreter ile kalın barsağa ai ...

ureterocystoneostomy
n. Ureter'in normal yeri dışın ...

ureterocystotomy
n. Üretr ile mesane arasında y ...

ureterodialysis
n. Üreter yırtılması. ...

ureteroenteric
a. 1. Ureter ve barsakla ilgil ...

ureteroenterostomy
n. Üreter ile barsak arasında ...

ureterogram
n. Üreter radyogramı. ...

ureterography
n. Kontrast (opak) madde zerke ...

ureterolith
n. Üreter taşı. ...

ureterolithiasis
n. Üreterde taş birikmesi. ...

ureterolithotomy
n. Üreterden taşı çıkarma amel ...

ureterolysis
n. 1. Üreter yırtılması; 2. Ür ...

ureteronephrectomy
n. Böbrek ve üreteri birlikte ...

ureteropathy
n. Üreter hastalığı. ...

ureteropelvic
a. Üreter ve böbrek pelvisi il ...

ureteroplasty
n. Üreterin plastik tamiri ...

ureteroproctostomy
n. Üreter ile alt rektum arası ...

ureteropyelography
n. Üreter ve böbrek pelvisinin ...

ureteropyelonephritis
n. Ureter böbrek pelvisi ve bö ...

ureteropyelostomy
n. Üreter ve böbrek pelvisini ...

ureteropyleoplasty
n. Ureter ve böbrek pelvisinin ...

ureteropyosis
n. Üreterin cerahatli iltihabı ...

ureterorrhagia
n. Üreter kanaması. ...

ureterorrhaphy
n. Üreter dikilmesi. ...

ureteroscolostomy
n. Üreterin kalın barsak içine ...

ureterosigmoidostomy
n. Üreteri sigmoide transplant ...

ureterostenoma
n. darlık. gösteren ureter böl ...

ureterostenosis
n. Üreter darlığı. ...

ureterostoma
n. 1. Üreterin mesane ağzı; 2. ...

ureterostomy
n. Üreteri dışarı ile ağızlaşt ...

ureterotomy
n. Üreter ameliyatı. ...

ureteroureteral
a. Üreterin iki kısmını birleş ...

ureteroureterostomy
n. 1. Üreterin iki kısmı arası ...

ureterouterine
a. Üreter e uterusa ait. ...

ureterovaginal
a. Üreter ve vaginaya ait. ...

ureterovesical
a. Üreter ve mesaneye ait. ...

ureterovesicostomy
n. Üreterle mesaneyi yeniden b ...

urethan
n. biochem. Lösemi ve diğer tü ...

urethr(o)
pref. Üretra. ...

urethra
n. İdrarı mesaneden ayrı boru, ...

urethral
a. Uretraya ait, uretralis. ...

urethralgia
n. Uretra ağrısı, üretralji. ...

urethrastresia
n. Üretranın dış deliğinin açı ...

urethrectomy
n. Üretrayı çıkarma ameliyatı. ...

urethremphraxis
n. Üretra tıkanması. ...

urethrism
n. Üretranın kronik (had) spaz ...

urethritis
n. İdrar (üretra) yolu iltihab ...

urethro
pref. Üretra, üretra ile ilgil ...

urethroblennorrhea
n. Üretradan cerahat çıkması. ...

urethrocele
n. 1. Kadında üretra düşüklüğü ...

urethrocystitis
n. İdrar yolu (üretra) ve mesa ...

urethrocystogram
n. İdrar yolu (üretra) ve mesa ...

urethrocystography
n. İdrar yolu (üretra) ve mesa ...

urethrocystopexy
n. Üretrayı mesaneye tesbit et ...

urethrograph
n. Üretranın genişliğini kayde ...

urethrography
n. İdrar yolu (üretra) radyogr ...

urethrometer
n. Üretrayı ölçme aleti. ...

urethrometry
n. Uretrometre kullanarak uret ...

urethropenile
n. İdrar yolu (üretra) ve peni ...

urethroperineal
a. İdrar yolu (üretra) ve peri ...

urethroperineoscrotal
a. İdrar yolu, perine ve skrot ...

urethrophraxis
n. İdrar yolu tıkanması. ...

urethrophyma
n. İdrar yolu tümörü. ...

urethroplasty
n. İdrar yolunun plastik tamir ...

urethroprostatic
a. Üretra ve prostata ait. ...

urethrorectal
a. İdrar yolu ve rektuma ait. ...

urethrorrhagia
n. İdrar yolu kanaması. ...

urethrorrhaphy
n. İdrar yolu çatlağının dikil ...

urethrorrhea
n. İdrar yolundan gelen anorma ...

urethroscope
n. İdrar yolunun içini görme ( ...

urethroscopy
n. İdrar yolunu görerek muayen ...

urethrospasm
n. İdrar yolu kas dokusunun sp ...

urethrostaxis
n. Uretra mukozasından sızıntı ...

urethrostenosis
n. İdrar yolu sıkışması. ...

urethrostomy
n. İdrar yolunun drenajla amel ...

urethrotome
n. Üretra yolunun drenajla ame ...

urethrotrigonitis
n. Üretra ve mesane üçgeninin ...

urethrovaginal
a. İdarr yolu ve vaginaya ait. ...

urethrovesical
a. Üretra ve mesaneye ait ...

urethrreurynter
n. Üretrayı genişletmeye yaray ...

uretic
a. 1. İdrara ait; 2. müdrir, d ...

urhidrosis
n. Büyük miktarda üre ve azotl ...

uria
suff. İdrar durumu. ...

uric
a. biochem. İdrara ait. ...

uricacıdemia
n. Kanda asit ürik bulunması v ...

uricaciduria
n. İdrarda asit ürik miktarını ...

uricase
n. biochem. Ürik asit ayrışmas ...

uricocholia
n. Safrada asit ürik bulunması ...

uricolysis
n. Ürik asit erimesi. ...

uricometer
n. İdrardaki asit ürik miktarı ...

uricopoiesis
n. Asit ürik oluşumu. ...

uricosuria
n. Asit ürik işeme, idrarda as ...

uricosuric
a. 1. Ürikozüri gösteren, ürik ...

uricotelic
a. Azot katabolizmasının son ü ...

uricotelism
n. Çok miktarda ürik asit ikra ...

uricoxidase
n. biochem. Asit üriği oksitle ...

uridrosis
n. Terde aşırı miktar üre bulu ...

uriesthesis
n. İdrar etme (işeme) hissi. ...

urin(o)
pref. İdrar idrarla ilgili. ...

urina
n. see: Urine. ...

urinable
a. İdrarla itrah edilebilen. ...

urinal
n. İdrar kabı, ördek, urinalis ...

urinalysis
n. İdrarın kimyasal veya mikro ...

urinary
a. İdrara ait, urinalis, urina ...

urinaserum
n. Albüminli idrar zerkedilen ...

urinate
v. İşemek, idrar çıkarmak. ...

urination
n. İşeme, idrar çıkarma. ...

urinative
a. & n. İdrar söktürücü, müdri ...

urine
n. biochem. İdrar, sidik, ürin ...

urinemia
n. See: Uremia ...

uriniferous
a. İdrar taşıyıcı, sidik taşır ...

uriniparous
a. İdrar ifraz edici, sidik sa ...

urino
pref. İdrar. ...

urinogenital
a. See: Uorgenital. ...

urinogenous
a. İdrar kaynaklı, idrarlı, id ...

urinoglucosometer
n. İdrarda glükoz (üzüm şekeri ...

urinology
n. İdrar organlarına ait hasta ...

urinoma
n. İdrarlı kist. ...

urinometer
n. İdrar kesafetini belirleyen ...

urinometry
n. İdrar kesafetini ölçme, dan ...

urinophil
a. İdrarda yaşayan. ...

urinoscopy
n. İdrar muayenesiile hastalık ...

urinous
a. İdrarlı veya idrara ait, id ...

urisolvent
a. Asit üriği eriten. ...

urninde
n. Kadın cinsisapık, dişi homo ...

urning
n. Erkek cinsisapık, homoseksü ...

urningism
n. Eşcinsellik. ...

urnism
n. Erkeklerde cinsisapıklık, h ...

uro
pref. 1. İdrar; 2. İdrar yolu, ...

uro-acidimeter
n. İdrarın asitlik derecesini ...

uro-ammoniac
a. Asitli ve amonyaklı. ...

Diğer Terimler : 123
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z