Bugün : 19 Haziran 2018, Salı

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

S harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

spinal
a. 1. Belkemiğineait veya onda ...

spinalgia
n. Omurga (belkemiği) ağrısı, ...

spinate
a. Diken şeklinde, dikensi, sp ...

spindle
n. İğ, iğ şeklinde (iğsi) cisi ...

spine
n. 1. Omurga, belkemiği, amudu ...

spinifugal
a. Omurgadan uzaklaşan. ...

spinipedal
a. Omurgaya yaklaşan. ...

spinobulbar
a. Omurilik ve soğaniliğe ait. ...

spinocellular
a. Bağ dokusu hücrelerine ait. ...

spinocerebellar
a. Omurilik ve beyinciğe ait. ...

spinocortical
a. Beyin korteksi ve omuriliğe ...

spinoneural
a. Omurilik ve periferik sinir ...

spinosus
n. Dikensi sinir. ...

spinothalamic
a. Omurilik ve thalamus'la ilg ...

spinous
a. 1. Diken şeklinde, dikensi; ...

spintheropia
n. Gözler önünde parıltı veya ...

spiradenitis
n. Ter bezi iltihabı. ...

spiradenoma
n. Ter bezlerinin adenomu. ...

spiral
a. n. 1. Sarmal, helisel, hele ...

spiramycin
n.Penisilin ve eritromisine be ...

spireme
n. Mitozda meydana gelen kroma ...

spirillemia
n. Kanda Spirillum cinsi mikro ...

spirillicidal
a. Spirilleri yokeden. ...

spirillicide
n. Spirilleri yok eden ilaç. ...

spirilliform
a. Spril şeklinde. ...

spirillolysis
n. Spirillerden ileri elen has ...

spirillotropism
n. Spirillere karşı alaka duym ...

spirillum
n. (pl. spirilla). Helezon şek ...

spirit
n. biochem. İspirto, saf alkol ...

spirituous
a. Yapısında alkol bulunan, al ...

spiritus
n. See:Spirit. ...

spiro
pref. Nefes. ...

spirochaeta
n. Helezon şekli gösteren gram ...

spirochaeta icterohaemorrhagiae
Weil hastalığının etkeni olan ...

spirochaeta pallida
Sifiliz'in etkeni olan mikro-o ...

spirochaetaemia
n. Kan dolaşımında spiroketler ...

spirochetal
a. Spirokete ait. ...

spirochetemia
n. Kanda spiroketlerin bulunuş ...

spirocheticide
n. Spiroketleri yok eden ilaç, ...

spirochetolysis
n. Spiroketleri eriterek tahri ...

spirochetosis
n. Spiroketlerden ileri gelen ...

spirocheturia
n. İdrarda spiroketlerin bulun ...

spirogram
n. Solunum hareketlerinin graf ...

spirograph
n. Nefes ölçme aleti, spirogra ...

spirography
n. Solunum hareketlerinin spir ...

spiroid
a. Helezonvari. ...

spiroketer
n. Akciğer kapasitesini ölçmek ...

spirometer
n. Ciğerlerin nefes alma ve ve ...

spirometry
n. Ciğerlerin nefes alma yeten ...

spironolactone
n. Ödem meydana gelmesine sebe ...

spirophore
n. Sun'i solunum aleti, spirof ...

spiroscope
n. Teneffüs edilen havayı ölçm ...

spiroscopy
n. Teneffüs muayenesi, spirosk ...

spissated
a. Koyulaşmış koyu (kesif) hal ...

spit
n. & v. 1. Tükürük, salya; 2. ...

spitting
n. tükürme. ...

spitz-holter valve
n. Hydrocephalus vakalarında d ...

splanchn(o)
pref. 1. İç organ, bağır, visc ...

splanchna
n. 1. İç ogranlar, özellikle k ...

splanchnapophysis
n. Sindirim sistemiile ilgili ...

splanchnectopia
n. Bir organın normal yerinde ...

splanchnemphraxis
n. İçi boş bir organın tıkanma ...

splanchnesthesia
n. Organlardan gelen duyuları ...

splanchneurysma
n. Barsakların gaz sebebiyle g ...

splanchnic
n. İç organlara ait olan ,iç o ...

splanchnicectomy
n. Splanknik siniri çıkarma am ...

splanchnicotomy
n. Splanknik sinirin uzunluğun ...

splanchnoblast
n. Bir organın ilkel taslığı. ...

splanchnocele
n. Barsak fıtığı, splanknosel. ...

splanchnocoele
n. Karın boşluğu organlarını y ...

splanchnodiastasis
n. Bir organın yer değiştirmes ...

splanchnodynia
n. Karın organlarında ağrı. ...

splanchnogrpaphy
n. Karın organlarının tasviri ...

splanchnolith
n. Barsak taşı. ...

splanchnology
n. İç organlar bahsi, bağırlar ...

splanchnomegaly
n. Organ büyümesi, organ büyük ...

splanchnomicria
n. 1. İç organların, özellikle ...

splanchnopathy
n. İç organların, özellikle ka ...

splanchnopleure
n. Entoderm ve splanknik mezod ...

splanchnoptosis
n. Bir karın organının düşüklü ...

splanchnosclerosis
n. Karın organlarında sertleşm ...

splanchnoskeleton
n. Karın organları ile ilgili ...

splanchnosomatic
a. İç organlar ve vücutla ilgi ...

splanchnotomy
n. Barsak disseksiyonu veya an ...

splanchnotribe
n. Barsak boşluğunu ezerek kap ...

splay-foot
n. Enli ve yayvan ayak. ...

spleen
n. dalak. ...

splen(o)
n. Dalak(la ilgili). ...

splenadenoma
n. dalağın pulpa kısmının geli ...

splenalgia
n. Dalak ağrısı, splenalji. ...

splenatrophy
n. Dalağın küçülmesi, dalakatr ...

splenauxe
n. Dalak büyümesi. ...

splenculus
n. Tali dalak. ...

splenectasia
n. Dalak hipertrofisi, splenek ...

splenectomy
n. Dalağı çıkarma ameliyatı, s ...

splenectopy
n. dalağı çıkaram ameliyatı. ...

splenelcosis
n. Dalağın ülserli hali. ...

splenemia
n. Lösemi, miyeloid lösemi. ...

splenemphraxis
n. Dalak konjestiyonu, splenem ...

splenepatitis
n. Dalak ve karaciğerin birlik ...

splenetic
a. 1. Dalak hastalığı olan kim ...

splenic
a. 1. Dalağa ait, splenicus; 2 ...

splenicogastric
a. Dalak ve mide ile ilgili. ...

splenicterus
n. Sarılıkla müterafık dalak i ...

splenification
n. Organ veya dokunun aşırı ka ...

splenitis
n. Dalak iltihabı, splenit. ...

splenium
n. 1. Kompres veya bandaj; 2. ...

splenius
n. Somun kas, splenyus. ...

splenization
n. Bir organın (mesela akciğer ...

spleno-
pref. Dalağa ait olan, spleno. ...

splenoblast
n. Splenosit yapan hücre. ...

splenocaval
n. Dalağa ve v. cava inferiora ...

splenocolic
a. Dalak ve kalın barsağa ait. ...

splenocyte
n. Dalak dokusunda meydanag el ...

splenodynia
n. See: Splenalgia. ...

splenogenic
a. Dalaktan kaynaklanan, dalak ...

splenogram
n. Kontrast madde verildikten ...

splenography
n. Splenografi: 1. Dalak radyo ...

splenohemia
n. See: Splenemphraxis. ...

splenohepatomegaly
n. Karaciğer ve dalağın birlik ...

splenoid
a. Dalak şeklinde, dalaksı, sp ...

splenokeratosis
n. Dalağın bağ dokusu artımına ...

splenology
n. Dalak tetkiki ilmi, dalak b ...

splenolysis
n. Dalak dokusunu yokeden lizi ...

splenoma
n. Dalak tümörü, splenom.n. Da ...

splenomalacia
n. Dalağın anormal yumuşaklığı ...

splenomegaly
n. Dalak büyümesi, splenomegal ...

splenomyelogenous
a. Dalakta ve kemik iliğinde o ...

splenomyelomalacia
n. Dalak ve kemik iliğinin bir ...

splenoncus
n. See: Splenoma. ...

splenonephric
n. Dalak ve böbrekle ilgili. ...

splenonephroptosis
n. Dalak ve böbreğin birlikte ...

splenopancreatic
a. Dalak ve pankreasa ait. ...

splenopathy
n. Dalak hastalığı, splenopati ...

splenopexy
n. Düşük veya yer değiştirmiş ...

splenophrenic
a. Dalak ve diafragma ile ilgi ...

splenopneumonia
n. Akciğerde splenizasyon yapa ...

splenoportal
n. Dalağa ve v. porta'ya olan ...

splenoportogram
n. Dalağın ve .vprota'nın, kon ...

splenoptosis
n. Dalak düşüklüğü. ...

splenorenal
a. 1. Dalak ve böbreğe ait; 2. ...

splenorrhagia
n. Dalak kanaması, splenoraji. ...

splenorrhaphy
n. 1. Dalak üzerinde meydana g ...

splenosis
n. Vücudun birçok yerlerinde d ...

splenotomy
n. 1. Dalak ameliyatı; 2. Dala ...

splenotoxin
n. Dalak hücrelerini etkileyen ...

splenulus
n. Dalaktan ayrı olarak onun y ...

splint
n.&v. 1. Kırık kemik v.s. sarm ...

splinter
n. 1. Deri içine saplanan sivr ...

split
n. 1. Fisur, yarık, yırtık, ça ...

splitting
n. 1. Yarılma, parçalara ayrıl ...

spodo-
pref. Dışkı, feçes, gaita. ...

spodogenous
a. Vücutta feçes birikmesinden ...

spodophagous
a. Vücudun çıkardığı maddelerl ...

spodophorous
a. Yıkıntı ürünlerini vücuttan ...

spodylotherapy
n. Omurga hastalıklarının teda ...

spodylous
n. Omurla ilgili, omura ait. ...

spoil
v. 1. Bozmak, zarar vermek; 2. ...

spondyl(o)-
pref. Omurga, omur, fıkra, ver ...

spondylalgia
n. Omurga ağrısı, spondilalji. ...

spondylarthritis
n. Bir veya daha fazla omur ek ...

spondylarthrocace
n. Omurga tüberkülozu. See: Sp ...

spondylexartrosis
n. Bir omurun yerinden kayması ...

spondylitic
a. 1. Spondilti ile ilgili; 2. ...

spondylitis
n. Omur veya omurga iltihabı, ...

spondylizema
n. Bir omurun harabiyeti sebeb ...

spondylocace
n. Omur tüberkülozu. ...

spondylodidymia
n. İkizlerin omurgalarından bi ...

spondylodymus
n. Omurgalara birleşmiş ikiz u ...

spondylodynia
n. Omur ağrısı, omurga ağrısı. ...

spondylolisthesis
n. Omur kayması. ...

spondylolysis
n. Omur kırılması. ...

spondylomalacia
n. Omur veya omurların yumuşam ...

spondylopathy
n. Omur hastalığı, spondilopat ...

spondylopyosis
n. Omur cerahatlanması. ...

spondyloschisis
n. Omur kavsinin konjenital (d ...

spondylosis
n. Omur eklemi ankilozu, spond ...

spondylosyndesis
n. Omurları cerrahi yoldan bir ...

sponge
n. 1. Yaradan kan v.s.'yi alma ...

spongi(o)-
pref. 1. Sünger, süngerle ilgi ...

spongiform
a. Süngersi, spongiosus. ...

spongiitis
n. Corpus spongiosum penis'in ...

spongioblast
n. Nörogliayi oluşturan embriy ...

spongioblastoma
n. Sponjioblast ihtiva eden tü ...

spongiocyte
n. Nevroglia hücresi. ...

spongiocytoma
n. Nöroglia hücrelerinden geli ...

spongioid
a. Sünger şeklinde, süngersi, ...

spongioplasm
n. Protoplazmada bulunan lifci ...

spongiose
a. Süngere benzeyen, süngerims ...

spongy
a. 1. Sünger gibi, süngersi; 2 ...

sponoyle
n. Omur, vertebra. ...

spontaneous
a. Kendi kendine olan, spontan ...

spoon
n. Yara üzerindeki nekroze dok ...

spor(o)-
pref. Tohum. ...

sporadic
a. Hastalığın bir memleketin y ...

sporangial
a. Sporangium'la ilgili. ...

sporangium
n. (pl. sporangia). Tohum kese ...

spore
n. Çiçeksiz bitkilerde veya ba ...

sporicidal
n. Sporları öldüren. ...

sporicide
n. Sporları öldüren ilaç, spor ...

sporidium
n. Spor devresindeki protozoer ...

Diğer Terimler : 123456789101112131415
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z