Bugün : 19 Haziran 2018, Salı

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

S harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

sesamoid
a.Susamsı. ...

sesamoiditis
n. At ayağı susamsı kemiklerin ...

sesqui
pref. Birbucuk defa (misli). ...

sesquioxide
n. biochem. Üç kısmı oksijen v ...

sesquisalt
n. biochem. Üç kısmı asit ve i ...

sessile
a. 1. Sapsız, sesil; 2. Geniş ...

set
v. 1. Koymak, yerleştirmek, kı ...

seta
n. (pl. setae). Domuz kılına b ...

setaceous
a. Kıl gibi, kıl şeklinde, kıl ...

setiferous
a. Üzerinde sert kıllar buluna ...

setiform
a. Sert kıl şeklinde, sert kıl ...

seton
n. 1. Kıl fitili, 2. Kıl fitil ...

sewage
n. Lağım. ...

sex
n. Cinsiyet, cinsiyet, cinslik ...

sex-limited
a. Sadece bir cinsi etkileyen, ...

sex-linked
a. Cinsiyet kromozomu üzeindek ...

sexivalent
a. Altı değeril (Element'in bi ...

sexless
a. ne erkek ne dişi özellği gö ...

sexology
n. Biyolocik açıdan cinsiyet v ...

sexopathy
n. Cinsel ilişki ve advranışla ...

sextan
a. Altı günde bir olan veya ge ...

sextigravida
n. Altıncı çocuğuna gebe kadın ...

sextipara
n. Altı defa doğum yapan kadın ...

sextupet
n. Bir karında doğan altı çocu ...

sexual
a. Cinsi, cinsel, seksüel. ...

sexuality
n. 1. Cinsiyet, cinsilk, seksü ...

sexually
adv. Cinsel olarak. ...

sexy
a. Cinsel cazibe gösteren, cin ...

shadow
n. 1. Normal rengini kaybetmiş ...

shadow-casting
n. Ültramikroskopik cisimlerin ...

shaft
n. 1. Uzun kemiğn sütün şeklin ...

shake
v. 1. Sarsmak, sallamak; 2. Sa ...

shaking
n. sarsılma, titreme, özellikl ...

shallow
a. Derin olmayan, sığ (Çukurlu ...

shank
n. .1. Baldır; 2. Backa, incik ...

sharp
a. 1. Had; 2. Şiddetli. ...

sheath
n. Mahfaza, zarf, kın. ...

shedding
n. Dökülme (Dişlerin dökülmesi ...

sheet
n. Çarşaf. ...

shelf operation
n. Genellikle bir kemik grefin ...

shell
n. Herhangi bir oluşumun etraf ...

sheno
pref. 1. Kama şeklinde, kaması ...

shield
n. Kalkan şeklinde boru veya o ...

shift
n. Değişme veya sapma. ...

shift to the left
Sola sapma (elektrokardiogramd ...

shift to the right
Sağa sapma (elektrokardiogramd ...

Shiga's Bacillus
n. Yakın ve uzak doğu'da dizan ...

shigella
n. Bazı türleri basilli dizant ...

shigella.
n. Shigella cinsi herhangi bir ...

shigellosis
n. Shigella cinsi bakterilerin ...

shin
n. İncik, tibia ve bacağın çık ...

shingles
n. Kuşak, zünnar, zona belin e ...

Shirodkar's Operitaion
n. Serviks yetersizliklerinde, ...

shiver
n. & v. 1. Soğukveya korku ned ...

shivering
n. Frison, yüksek ateşli hasta ...

shock
n. 1. Travma veya sıvı kaybı s ...

short
a. Kısa (boylu). ...

short breath
Nefes darlığı, astma, ...

short circuit
Barsağın bir parçasını keserek ...

short circuit operation
Bir kanalın devamını sağlamak ...

short comons
Gıda eksikliği. ...

short sight
Miyopluk. ...

short sighted
Uzağı göremeyen, miyop. ...

short sightedness
Bk. Miyopia. ...

short winded
Astmalı, tıknefes. ...

shot
n. Şırınga, iğne, aşı. ...

shoulder
n. Omuz. ...

show
n. Doğum veya adette öncü olar ...

shrinkage
n. 1. Büzülme, büzüşme, çekilm ...

shuddering
n .see: Fremitus. ...

shunt
v. & n. 1. Bir yana döndürmek, ...

siagonagra
n. Üstçene ağrısı. ...

sialaden
n. Tükrük bezi, salya guddesi. ...

sialadenoncus
n. Tükrük (salya) bezi tümörü. ...

sialagogue
n. 1. Tükürük salgısını artırı ...

sialaporia
n. Az miktarda tükürük salgıla ...

sialectasis
n. Tükrük bezi kanallarının ge ...

sialic
a. Tükürükle ilgili. ...

sialine
a. Tükrüğe ait, salya türünden ...

sialism
n. Aşırı tükürük salgılanması, ...

sialitis
n. Tükürük bezi iltihabı. ...

sialoadenectomy
n. Salya bezinin kesilerek çık ...

sialoaerophagy
n. Tükürük ve hava yutma. ...

sialoangiectasis
n. Salya kanalının genişlemesi ...

sialoangiitis
n. Salya kanalı iltihabı. ...

sialodochitis
n. Salya kanalı iltihabı. ...

sialodochoplasty
n. Salya kanalının plastik tam ...

sialoductitis
n. Stensen kanalı iltihabı. ...

sialogenous
a. Salya (tükrük) yapan, siyal ...

sialogogic
a. Tükürük salgısını artırıcı. ...

sialogogue
n. Salya (tükrük) salgısını uy ...

sialogram
n. Genellike kontrast bir madd ...

sialography
n. Salya kanalları ve bezlerin ...

sialoid
a. 1. Tükürükle ilgili; 2. tük ...

sialolith
n. salya taşı. ...

sialolithiasis
n. Salya taşları oluşumu, siya ...

sialolithotomy
n. Salya çıkarma ameliyatı. ...

sialology.
n. Salyabilim, tükürük bilgisi ...

sialoma
n. Salya bezi tümörü, siyalom. ...

sialoncus
n. Dil altında gelişen tükürük ...

sialoschesis
n. Salya salgısını durdurma. ...

sialosis
n. Salya akışı, tükürük gelişi ...

sialostenosis
n. Salya kanalı stenozu. ...

sialosyrinx
n. 1. Salya fistülü; 2. Şırıng ...

sialotic
a. Salya akışına ait, siyaloti ...

sib, sibling
n. 1. Aynı ana ve babadan olan ...

sibilant
a. 1. Islıklı, ıslık gibi ses ...

sibilation
n. Kelimeleri ıslık şeklinde t ...

sibilismus
n. Islık şeklinde ses çıkarma, ...

sibilus
n. Göğüsün steteskopla dinleni ...

sibling
n. Aynı anababadan olan çocukl ...

siccative
a. & n. 1. Kurutucu; 2. Kurutu ...

sicchasia
n. 1. Bulantı; 2. Gıdalara kar ...

siccolabile
a. Kurutulmakla bozulmayan. ...

siccotabile
Kurutulmakla bozulmayan. ...

siccus
a. Kurumuş kur. ...

sick
a. 1. Hasta; 2. Bulantılı. ...

sicken
v. 1. Hastalanmak; 2. Hasta et ...

sickening
a. Hastalık (bulantı) getiren. ...

sickish
a. Hasta gibi, midesi bulanır ...

sickle-cell anemia
n. Orak hücreli anemi özellikl ...

sickle-form
a. Orak biçimi gösteren, orak ...

sicklemia
n. Kanda orak hücre oluşumuna ...

sickliness
a. Hastalıklı hal. ...

sickling
n. Kanda oraksı hücrelerin gel ...

sickly
a. Hastalıklı. ...

sickness
n. 1. Hastalık; 2. Mide bulant ...

side
n. 1. Taraf, yüz, kenar; 2. Ya ...

side effect
n. yan etki ilaçların uygulanm ...

sidebone
n. Atlarda topukların üzerinde ...

siderant
a. Aniden oluşan, aniden geliş ...

sideration
a. & n. Sideran: 1. Yıldırım g ...

siderism
n. Bazı sinirsel hastalıklarda ...

sidero
pref. Demir anlamına önek. ...

siderocyte
n. İçinde hemoglobin yapısına ...

sideroderma
n. Demir metabolizması bozuklu ...

siderodromophobia
n. Marazi tren yolculuğu korku ...

siderofibrosis
n. Demir çökmesi ile müterafık ...

siderogenous
a. Demir yapıcı, siderojen ...

sideropenia
n. Vücdun ve kanın demirsiz ka ...

sideropenic
a. 1. Demir eksikliği ile ilgi ...

siderophilous
a. Demiri absorbe eden. ...

siderophore
n. Hemosiderin ihtiva eden mak ...

siderosilicosis
n. Demir ve silis zerrecikleri ...

siderosis
n. Siderozis; 1. Kanda demirin ...

siderotic
a.1. Sideroz'lailgili, sideroz ...

siderous
a. Yapısında demir bulunan, de ...

sight
n. 1. Görme; 2. Görüş kuvveti, ...

sigmatism
n. "S" harfini yanlış telaffuz ...

sigmoid
a. & n. 1. "C" veya "S" harfi ...

sigmoidectomy
n. Sigmoidi kısmen çıkarma ame ...

sigmoiditis
n. Sigomid iltihabı, sigmoidit ...

sigmoidopexy
n. Sigmoid tesbiti. ...

sigmoidoproctostomy
n. Sigomid ile rektum arasında ...

sigmoidoscope
n. Sigomidi muayenesi için kul ...

sigmoidoscopy
n. Sigmoidin spekulomla muayen ...

sigmoidosigmoidostomy
n. Sigmoidin iki kısmının ağız ...

sigmoidostomy
n. Sigmoid fistülizasyonu, sig ...

sigmoidotomy
n. Sigmoid ameliyatı, sigmoido ...

sign
n. İşaret, araz, belirti. ...

signature
n. Reçetede ilacın alınacağı ş ...

significant
a. Mühim, önemli. ...

silica
n. biochem. Silisyum dioksidi, ...

silicate
n. biochem. Asit silisit tuzu. ...

silicatosis
n. Silikat tozlarının teneffüs ...

silicic
a. biochem. Silisyum oksidine ...

silicious
a. 1. Silis'e benzeyen; 2. Sil ...

silicon
n. biochem. Si sembolü ile bil ...

silicones
n. Su çekme özelliği bulunmaya ...

silicosis
n. Taş ve kömür tozu teneffüsü ...

silicotic
a. Silikoza ait. ...

silicotuberculosis
n. Silikozlu akciğerin tüberkü ...

silvatic
a. Ormana ait. ...

silver
n. biochem. Ag sembolü ile bil ...

silverman score
n. Solunum sırasınad çekilen ...

simesthesia
n. Kemiğin uyarıyı hissedebilm ...

simila similibus curantur
n. Benzer şeyler birbirlerini ...

similarity
n. Şekil veya yapı bakımından ...

Simmond's Disease
n. Hastada erkenden ihtiyarlık ...

simple
a. & n. 1. Basit, mürekkep olm ...

simples
n. 1. İlaç olarak kullanılan o ...

simplex
a. tek maddeden oluşmuş, basit ...

simulation
n. Hastalık belirtilerinin yal ...

simultaneous
a. aynı zamanda meydana gelen, ...

sinal, sinusal
a. Sinusa ait, sinusa benzer. ...

sinapis
n Hardal. ...

sinapism
n. Deri üzerine hardal yakısı ...

sinapize
v. Hardalla karıştırmak. ...

sinapized
a. İçinde hardal bulunan, hard ...

sincipital
a. Alınla ilgili. ...

sinciput
n. Önkafa, sinsiput (başın ön ...

sinew
n. Sinir, tendon. ...

singular
a. Tekil, singularis ...

singultation
n. Hıçkırık tutması. ...

singultus
n. See: Hiccup ...

sinister
a. Sol, soldaki, sinistra, sin ...

sinistr(o)
pref. Sol, sol taraf. ...

sinistrad
adv. Sola doğru. ...

sinistral
a. Sol tarafa ait. ...

sinistrality
n. Solaklık. ...

sinistraural
a. Sol kulakla daha iyi işiteb ...

Diğer Terimler : 123456789101112131415
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z