Bugün : 24 Haziran 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

S harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

self
n. 1. Şahıs; 2. Kendi, nefis. ...

Self-accusation
n. Kendi kendini cezalandırma. ...

self-appreciation
n. Kendini beğenme, kendini be ...

self-centered
a. Sadece kendini düşünme, ben ...

self-centred
a. See: Self-centered. ...

self-differentiation
n. Bri organ veya oluşumun dış ...

self-hypnosis
n. Kendi kendine telkin ile hi ...

self-limited
a. Bir süre devam ettikten son ...

self-pollution
n. Kendi kendine cinsel tatmin ...

self-preservative
a. Kendi kendini koruyucu. ...

self-production
n. Kendi kendine oluşma, kendi ...

self-restraint
n. Kendini tutma, kendine haki ...

self-suggestion
n. See: austosuggestion ...

selfwise
a. Embriyonik bir dokudan çıka ...

sella
n. (pl. sellae). Eğer, eğersi ...

sellar
a. Eğere ait, eğersi. ...

semantic
a. Kelime anlamına ait, manaya ...

semeiology
n. Tıpta araz ilmi, semiyoloji ...

semeiotic
a. 1. Hastalık arazına ait, se ...

semeiotics
n. See: Symptomatology. ...

semel
adv. Bir kere, bir defa. ...

semelincident
a. Bir şahsa bir kere arız ola ...

semelparity
n. Hayatı boyunca bir defa yav ...

semen
n. Ersuyu, sperma, meni, tohum ...

semenuria
n.İdrarda meni çıkarması, seme ...

semi-
pref. Yarı(m), semis. ...

semicanal
n. Yarıkanal, semicanalis. ...

semicartilaginous
a. Kısmen kıkırdaktan oluşmuş, ...

semicircular
a. Yarıdaire (yarım daire), se ...

semicirle
n. Yarım daire. ...

semicoma
n. Yarı koma.See: Cataphora. ...

semicomatose
n. Yarı koma durumu, bilincin ...

semidecussation
n. Sinir liflerinin birbirleri ...

semiflexion
n. Yarı fleksiyon hali. ...

semifluid
n. Koyu kıvam gösteren, sıvı, ...

semilunar
a. Yarımay (şeklinde), semilun ...

semiluxation
n. Tam olmayan çıkık, yarı çık ...

semimembranous
a. Yarımzar (şeklinde), semime ...

semimicroanalysis
n. 0.01 ile 0.02 gram ağırlığı ...

seminal
a. Seminalis: 1. Meni (semen) ...

seminarcosis
n. Yarı narkoz hali, verilen p ...

semination
n. Cinsel birleşim yoluyla men ...

seminiferous
a. Ersuyu (meni) taşıyan veya ...

seminologic
a. See: Symptomatic. ...

seminologist
n. Semenoloji mütehassısı, sem ...

seminology
n. Meni (semen) in bilimsel in ...

seminoma
n. Spermatogonium hücrelerinde ...

seminormal
a. Yarı normal (eriyiğin yoğun ...

seminuria
n. See: Semenuria. ...

semiology
n. Hastalık belirtilerini konu ...

semiotic
a. 1. Hastalık belritileri ile ...

semiotics
n. See: Semiology. ...

semioval
a. Yarıoval, yarısöbü. ...

semipermeable
a. Yarı geçirgen, muayyen mole ...

semis
adv. Yarı (m). ...

semisideration
n. See: Hemiplegia. ...

semispinalis
n. Yarı spinal kas, musculus s ...

semisulcus
n. Bir oluğun yarım kanadı. ...

semisupination
n. Supinasyon hareketine meyil ...

semisynthetic
a. Yarı sentetik. ...

semitendinosus
n. Yarı kiriş kas, musculus se ...

semitendinous
a. Yarı kiriş (biçiminde). ...

semitransparent
a. Yarı saydam, yarı şeffaf. ...

senescence
n. Yaşın ilerlemesi ile berabe ...

senescent
a. Yaşlanan, ihtiyarlamakta ol ...

sengstaken tube
n. Yemek borusundaki varis kan ...

senile
a. 1. Yaşlılıkla ilgili, yaşla ...

senilism
n. Erken ihtiyarlama. ...

senility
n.İhtiyarlık, yaşlılık, senili ...

senna
n. Sinameki çiçeğinin kuru yap ...

senopia
n. Yaşlılarda görme gücünün ar ...

sensation
a. 1. His, duygu, duyum; 2. He ...

sensational
a. 1. His veya heyecana ait, h ...

sense
n. His, duygu, duyu, sensus. ...

senseless
a. 1. Hissiz, duygusuz; 2. Bay ...

sensibility
n. Hassasiyet, duygu kudreti, ...

sensibilization
n. Hassaslaştırma duyarlığını ...

sensible
a. 1. Hissedilir; 2. Duyar, hi ...

sensimeter
n. Derininuyarıya duyarlık der ...

sensitinogen
n. Vücudu hassas hale getiren ...

sensitiveness, sensivity
n. Duyarlık, hassasiyet, hassa ...

sensitivite
a. sansitif: Uyartıları alacak ...

sensitization
n. 1. Vücutta antijen niteliği ...

sensitize
v. Duyarlı hale getirmek, hass ...

sensitized
a. 1. Antijen niteliğindeki be ...

sensomobile
a. Bir uyarana cevap olarak ha ...

sensoparalysis
n.Duyu sinirlerinin felci. ...

sensorial
a. His merkezi (sensorium) ile ...

sensorimotor
a. Hem duygusal hem de hareki ...

sensorium
n. Sensoryum 1. Vücutta duygu ...

sensory, sensorial
a. 1. Sensoryuma ait; 2. Hisse ...

sensual
a. 1. Duygusal, pissi; 2. Şehe ...

sensualism
n. Şehvet düşkünlüğü, kösnülük ...

sensualist
n.Şehvet düşkünü kimse, şehvet ...

sensuality
n. Şehvet, kösnü. ...

sensualize
v. Şehvanileştirmek. ...

sentiment
n. Bir kişi veya bir madde üze ...

sentimental
a. Duygusal, hissi. ...

sentimentalism
n. Düşünce ve hareketlerinde d ...

sentimentalist
n.Hislerinin etkisiyle hareket ...

sentimentality
n. Duygusallık, hissilik. ...

separation
n. 1. Ayrılma, birbirinden uza ...

separator
n. 1. Ayırıcı, iki maddey biri ...

sepsis
n. Mikrop toksinlerinin kana k ...

sepsometer
n. Havanın bakterilerle kirlen ...

septal
a. Septuma ait. ...

septan
a. Yedi günde birgelen (olan). ...

septate
a. Arada bölme gösteren, bölme ...

septectomy
n. Burun bölmesini kısmen çıka ...

septic
a. 1. Mikrop veya toksinden me ...

septicemia
n. Kanda hastalık yapıcı bakte ...

septicemic
a. 1. Septisemi ile ilgili; 2. ...

septipara
n. Yedi defa doğum yapan kadın ...

septivalent
a. Yedi değerli. ...

septometer
n. 1. Burun bölgesi (nasal sep ...

septonasal
a. Burun bölmesi ile ilgili. ...

septotomy
n. Burun bölmesi ameliyatı, se ...

septulum
n. (pl. Septa). Burun delikler ...

septum
n. Bölme perde, organ veya boş ...

septuplet
n. Bir arada doğan yedi çocukt ...

sequela
n (pl. Sequelae) Bir hastalığı ...

sequester
n. v. 1. See: sequestrum; 2. T ...

sequestral
a. 1. Sekestrum'la ilgili; 2. ...

sequestration
n. 1. Sekester oluşumu; 2. Has ...

sequestrectomy
n. Sekesteri çıkarma ameliyatı ...

sequestrotomy
n. Çürümüş veya yerinden çıkmı ...

sequestrum
n. (pl. sequestra) Ölmüş, haya ...

serangitis
n. Penis'te corpus cavernosum' ...

serial
a. Seri halinde, devamlı. ...

sericeps
n. Fetüsün başını çekmeye yara ...

series
n Sıra, silsile seri. ...

seriflux
n. Su kıvamındaki akıntı, sulu ...

serious
a. Ciddi, vahim. ...

sero
pref. Seruma ait. ...

sero-enteritis
n. Barsak seröz tabakasının il ...

sero-enzyme
n. Kan serumunda bulunan bir e ...

sero-immunity
n. Antiserumdan ileri gelen ba ...

seroalbuminuria
n. Serum albümini'nin idrara g ...

seroanaphylaxis
n. Serum verilişinin sebep old ...

serocolitis
n. Kalın barsak seröz tabakası ...

seroculture
n. Kan serumundan bakteri üret ...

serocystic
a. Seröz sıvıihtiva eden kistl ...

serodiagnosis
n. Serum reaksiyonları ile has ...

serofibrinous
a. Hem seröz hem de fibrinli o ...

seroflocculation
n. Antijen niteliğindeki madde ...

serofluid
n. Seröz nitelikte sıvı. ...

seroglobulin
n. Kan serumu globülini. ...

serohemorrgaic
a. Serum ve kanla vasıflı. ...

serohepatitis
n. Karaciğer peritonu iltihabı ...

serolactescent
a. Serum ve süt şeklide. ...

serolemma
n. Yalancı amniyon meydana get ...

serolipase
n. Serum lipazı. ...

serological
a. Serolojiye ait. ...

serologist
n. Seroloji mütehassısı. ...

serology
n. Serum imalinden veya tesirl ...

serolysin
n. Kan serumu lizini. ...

seroma
n. Kan ihtiva eden ve tümöre b ...

seromembranou
a. Hem seröz hem de zarsı olan ...

seromucous
a. Hem seröz hem de mükoz olan ...

seromuscular
a. Barsağın seröz ve kas tabak ...

seronegative
a. Serolojik test sonucu negat ...

seronegativity
n. Serolojik testte negatif so ...

seroperitoneum
n. Periton boşluğunda sıvı top ...

serophyte
n. Vücut sıvılarında büyüyen b ...

seroplastic
a. See: serofibrinous ...

seropneumothorax
n. Plevra boşluğunda hava ve s ...

seropositive
a. Serolojik test sonucu pozit ...

seroprognosis
n. Hastalığın inzarı hakkında ...

seroprophylaxis
n. Serumların koruyucu olarak ...

seropurulent
a. Hem seröz hem de cerahatli ...

seropus
n. Cerahatli serum. ...

seroreaction
n. 1. Serumda olan herhangi bi ...

serosa
n. Seröz zar. ...

serosamucin
n. İltihabi serum ifrazında bu ...

serosanguineous
a. Serum ve kandan oluşmuş. ...

seroscopy
n. Serumun teşhis için incelen ...

seroserous
a. İki seröz yüze ati. ...

serositis
n. Seröz zar (seroza) iltihabı ...

serosynovitis
n. Serum toplanması ilemüteraf ...

serotherapeutical
a. Serum tedavisi ile ilgili. ...

serotherapy
n. Serum tedavisi, seroterapi. ...

serotina
n. Decidua serotina. ...

serotinus
n. geç görünen. ...

serotonin
n. biochem. memeli hayvanların ...

serotoxin
n. Kan serumunda bulunan bir t ...

serotype
n. Serumdaki antijeni vasıtasi ...

serous
a. Serumlu, seröz, sulu, serum ...

serovaccination
n. Kişiye hem aktif hem pasif ...

serpasil
n. Kan basıncını düşürmede kul ...

serpens
a. Dolambaçlı, kıvrımtılı, yıl ...

serpiginous
a. 1. Cilt hastalığı olan; 2. ...

serpigo
n. Vücut üzeride yayılan herha ...

serrate, serrated
a. Dişli, serratus. ...

serration
n. 1. Testere gibi dişlilik; 2 ...

serratus
n. Dişli kas, musculus serratu ...

serrulate
a. Çok küçük dişlerde vasıflı, ...

serum
n. (pl. Sera). Kan pıhtılaştık ...

serumal
a. 1. Serum'la ilgili; 2. Seru ...

serumuria
n. Serum albüminin idrara geçi ...

servicovesical
a. Uterus serviksi ve emsane i ...

sesame
n. "Sesamum indicum" adlı bitk ...

Diğer Terimler : 123456789101112131415
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z