Bugün : 24 Haziran 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

S harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

symmetry
n. Simetri, iki eşit kısmaayrı ...

sympathectomy
n. Sempatik sinirlerin ve özel ...

sympathetic
a. Sempatik sympathicus. ...

sympatheticomimetic
a.Sempatetik sinir sistemi'nin ...

sympatheticoparalytic
a. Sempatik sinir sisteminin f ...

sympatheticotonia
n. Arterlerde spazm sonucu dar ...

sympatheticotonic
a. Arterlerde spazm sonucu dar ...

sympathicoblast
n. Sempatik sinir hücrelerini ...

sympathicoblastoma
n. sempatikoblast ihtiva eden ...

sympathicolytic
a. Sempatetik sinir sisteminde ...

sympathiconeuritis
n. Sempatik sinirlerin iltihab ...

sympathicopathy
n. Sempatetik sinir sisteminin ...

sympathicotonia
n. Sempatik sinir sisteminin k ...

sympathicotripsy
n. Sempatik sinir sisteminde b ...

sympathicotropic
a. Sempatik sinir sistemi ile ...

sympathicus
n. Sempatik sinir sistemi. ...

sympathin
n. Sempatik sinirlerin uçların ...

sympathogonioma
n. Sempatogoniden oluşmuş tümö ...

sympathogonium
n. (pl. Sympathogonia). Sempat ...

sympatholytic
a. Sempatik sistemde, uyarımla ...

sympathomimetic
a. Sempatik sistemi destekleye ...

sympathy
n. Organların yekdiğeri üzerin ...

symphalangism
n. Proksimal falanks eklemleri ...

symphysial
a. Semfize ait. ...

symphysiectomy
n. Semfizi çıkarma ameliyatı. ...

symphysiolysis
n. İki taraf pubis kemiklerini ...

symphysion
n. Altçene kemiğinin alveol çı ...

symphysiorraphy
n. Bölünmüş bir semfizin dikil ...

symphysiotomy
n. Doğumu kolaylaştırmak için ...

symphysis
n. (pl. symphyses). 1. Kaynaşm ...

symphysocatylia
n. Parmakların birbirine yapış ...

sympodia
n. Alt tarafların birbirine ya ...

symposium
n. Bellibir konuda tartışmak ü ...

symptom
n. Hastalık belirtisi, araz, b ...

symptom-complex
n. Belli bir patolojik durumu ...

symptomatic(al)
a. 1. Araz kabilinden; 2. Araz ...

symptomatology
n. Araz bilgisi, semptomatoloj ...

symptomatolytic
a. Semptomları yokeden. ...

symptosis
n. Bedenin veya bir beden kısm ...

sympus
n. Ayakları ve bacakları birbi ...

syn-
pref. 1. İle; 2. Birlikte, yap ...

synadelphus
n. Dört kol ve dört bacağa sah ...

synalgia
n. Uyaranın tatbik edildiği ye ...

synalgic
a. 1. Sinalji ile ilgili; 2. S ...

synanastomosis
n. Muhtelif damarların anastom ...

synanthema
n. Mevzii veya yaygın döküntü. ...

synaphymenitis
n. Konjunktiva iltihabı ...

synapse
n. İki komşu nöronun çıkıntıla ...

synapsis
n. Mitozis başangıcında homolo ...

synaptic
a. Sinapsa veya sinapsise ait. ...

synaptology
n. Sinir sistemindeki sinaptik ...

synarthrophysis
n. Eklemelrin ilerleyici ankil ...

synarthrosis
n. Hareketsiz eklem (oynamaz e ...

syncanthus
n. Göz küresinin göz çukuruna ...

syncephalus
n. Başları birbiriyle kaynaşmı ...

synchelia
n. Dudakların konjenital yapış ...

synchiria
n. Sağ veya sol tarafa yönelik ...

syncholia
n. Safra içinde, bulunmaması g ...

synchondrosis
n. (pl. synchondroses). Bir ke ...

synchronism
n. Aynı zamanad olma, aynı and ...

synchronous
n. Aynı zamanda meydana gelen, ...

synchysis
n. Zihni bulanıklık. ...

synclitic
a.1. Sinklitizm ile ilgil, 2. ...

synclitism
n. Çocuk başı ile anne havsala ...

synclonus
n. Birçok kasın bir arada klon ...

syncopal
a. 1. Senkop'la ilgili; 2. Sen ...

syncopation
n. Beyin kansızlığından ileri ...

syncope
n. Baygınlık ,bilincin geçici ...

syncytial
n. 1. Sinsityum'la ilgili; 2. ...

syncytioma
n. Uterus duvarının büyük sins ...

syncytiotrophoblast
Koryon vilüslarını çevreleyen ...

syncytium
n. 1. Çok nüveli büyük hücre; ...

syndactylia
n. Parmakların birbirine yapış ...

syndactylus
n. El veya ayak parmaklarında ...

syndectomy
n. Kornea'yı çevreleyen konjun ...

syndesis
n. Sun'i ankiloz. ...

syndesm(o)
pref. Bağ dokusu, bağla ilgili ...

syndesmectomy
n. Bağ çıkarma ameiyatı, sinde ...

syndesmectopia
n. Bir bağın anormal durumu. ...

syndesmitis
n. 1. Bağ (ligaman) iltihabı, ...

syndesmography
n. Bağların tarifi. ...

syndesmology
n. Bağbilim, sindezmoloji, syn ...

syndesmoma
n. Bağ dokusu tümörü. ...

syndesmopexy
n. Eklem bağlarından bir veya ...

syndesmoplasty
n. Bağın plastik tamiri. ...

syndesmorrhaphy
n. Bağın dikilmesi, bağ dikişi ...

syndesmosis
n. İki kemiğin bağdoku aracılı ...

syndesmotomy
n. Bağları kesme, bağ ameliyat ...

syndrome
n. Bir hastalıkta gözüken semp ...

syndromic
a. Sendroma ait, arazi. ...

synechia
n. (pl. synechiae). Boşluklu o ...

synechotomy
n. Sineşi ameiyatı, sinekotomi ...

synechtenterotomy
n. Barsaklar arasındaki yapışı ...

synencephalocele
n. Etrafa yapışık olan ensefal ...

synencephalus
n. İki vücutlu ve tek başlı uc ...

syneosis
n. İskeletin muhtelif kısımlar ...

syneresis
n. Jel kısmı büzüldüğünde sıvı ...

synergic
a. Diğer bir şeyle aynı hedefe ...

synergism
n. İki ayrı faktörün, örneğin ...

synergist
n. Diğer bir maded ile aynı yö ...

synergy
n. Birkaç doku veya ilacın bir ...

synesthesia
n. Esas duyuya refakat eden ik ...

synesthesialgia
n. Nevrit sonucunda duyu bozuk ...

synezesis
n. 1. Tıkanma, kapanma; 2. Göz ...

syngamy
n. Cinsel üreme. ...

syngenesioplasty
n. Aralarında, kardeşler gibi ...

syngenesious
a. Aynı türe mensup diğer bir ...

syngenesis
n. 1. Aynı atadan gelmiş olma ...

syngenic
a. Doğuştan, doğuştan var olan ...

synizesis
n. Gözbebeğinin daralması. ...

synkaryon
n. İki pronükleusun kaynaşması ...

synkinesis
n. Vücudun bir tarafında bir r ...

synkinetic
a. 1. Sinkinezis'le ilgili; 2. ...

synnecrosis
n. Farklı iki organizmadan her ...

synneurosis
n. ...

synorchism
n. Testislerin birbirine yapış ...

synosteology
n. Mafsallar bilgisi, eklembil ...

synosteotome
n. Mafsal kesme lanseti. ...

synosteotomy
n. Mafsal anatomisi, eklem dis ...

synostosis
n. (pl. synostoses). Br çeşit ...

synostotic
a. 1. Sinostoz'la ilgili; 2. S ...

synotia
n. Kulakların birbirleriyle ka ...

synotus
n. Sinotya arzeden ucube. ...

synovectomy
n. Sinovya zarını çıkarma amel ...

synovia
n. Eklem boşluklarında bulunan ...

synovial
a. Sinovyaya ait, synovialis. ...

synovialis
n. Sinovya zarı. ...

synovialoma
n. Sinovya zarı tümörü. ...

synovin
n. Eklem sıvısının bileşiminde ...

synoviparous
a. Eklem sıvısı (synovia) salg ...

synovitis
n. Sinovya zarı iltihabı, sino ...

synovium
n. Sinovya zarı. ...

syntaxis
n. 1. Söz dizimi, kelimelerin ...

synthermal
a. Aynı ısıda, aynı hareketi t ...

synthesis
n. 1. Elementlerini bir araya ...

synthesize
v. biochem. Sentezle birleştir ...

synthetic(al)
a. biochem. Terkibi bileşim ai ...

synthexis
n. Aşırı zayıflama, vücutça er ...

syntonic
a. İstikrarlı bir şahsiyete ai ...

syntripsis
n. Kemik ezilmesine abğlı kırı ...

syntrophoblast
n. trofoblastın kalın periferi ...

syntrophus
n. Doğuştan mevcut herhangi bi ...

syntropic
a. Aynı yöne çevrilmiş. ...

syntropic.
n. 1. Aynı tarafa eğilmiş, ayn ...

syntropy.
n. 1. Aynı taraf eğiklik göste ...

synulosis
n. Yara veya kesit yerinin ned ...

synulotic
a. Nedbeleşmeyi knolaylaştıran ...

syphilid
n. Frenginin deri üzerindeki t ...

syphilidophthamia
n. Sifiliz'e bağlı göz iltihab ...

syphilis
n. Frengi, sifilis (sy). ...

syphilitic
a. Frengili. ...

syphilization
n. 1. Frengiye tutulma; 2. Fre ...

syphiloderm
n. Frengili bir cilt hastalığı ...

syphilogenesis
n. Frengi oluşumu. ...

syphilogenous
n. Frengi'ye sebep olucu. ...

syphilography
n. Frengiden bahseden kitap. ...

syphiloid
a. & n. 1. Frengiye tutulmuş; ...

syphilologist
n. Sifiloloji mütehassısı, sif ...

syphilology
n. Frengi bilgisi, sifiloloji. ...

syphiloma
n. Frengi uru (tümörü), sifilo ...

syphilomania
n. Kendisinde, sebepsiz yere s ...

syphilopathy
n. Frengi ile ilgili hastalık. ...

syphilophobia
n. Marazi frengi korkusu, sifi ...

syphilophyma
n. Frengi kaynaklı tümör. ...

syphilopsychosis
n. Frengi'ye bağlı olarak geli ...

syphilous
a. 1. Frengi niteliğinde, fren ...

syrigmus
n. Kulaklarda hissedilen çınla ...

syring(o)
pref. 1. Boru; 2. Çatlak, fist ...

syringe
n. Şırınga. ...

syringectomy
n. Fistülü çıkarma ameliyatı. ...

syringgadenoma
n. Ter bezlerinden gelişen iyi ...

syringitis
n. Eustachi borusu iltihabı, s ...

syringo bulbia
n. Soğanilikte boşlukların bul ...

syringoadenoma
n. Ter bezi tümörü. ...

syringocarcinoma
n. Ter bezi tümörü. ...

syringocoele
n. Omuriliğin merkez kanalı. ...

syringocystadenoma
n. Ter bezi adenomu. ...

syringocystoma
n. Ter bezinin kistik tümörü. ...

syringoid
a. Boru'ya benzeyen, tübü andı ...

syringoma
n. Terbezi tümörü. ...

syringomeningocele
n. Siringomiyelosel şeklinde m ...

syringomyelia
n. Omurilikte sıvı ile dolu bo ...

syringomyelitis
n. Omuriliğin boşluklarla müte ...

syringomyelocele
n. Omurilik fıtığı. ...

syringosystrophy
n. Tüp şeklindeki organ veya o ...

syringotomy
n. Fistül ameliyatı, sirengoto ...

syrinx
n. 1. Eustachi borusu; 2. Fist ...

syrup
n. biochem. Şurup. ...

syspasia
n. Ağız ve çene kaslarındaki s ...

syssarcosis
n. İki kemğin kaslar (ligamanl ...

syssomus
n. Göğüslerinden birbirine yap ...

systaltic
a. Sıra ile kasııp gevşeyen. ...

system
n. Sistem: 1. Yol; 2. Organizm ...

systema
n. Sistem. ...

systematic(al)
a. Sistemik, uslu ve kaideye g ...

systematization
n. 1. Sistemli şekle getirme, ...

systematize
v. Sistemli şekle koymak, sist ...

systemic
a. Sisteme ait. ...

systole
n. Kap ve damarların kasılması ...

systolic
a. sistole ait, sistolik. ...

systolometer
n. Kalbin kasılma gücünü ölçen ...

Diğer Terimler : 123456789101112131415
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z