Bugün : 19 Haziran 2018, Salı

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

P harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

prominence
n. Öne doğru çıkıntı kabartı, ...

prominentia
n. See: Prominence ...

promontory
n. Çıkıntı, promontrium. ...

promyelocyte
n. Miyeloblast ile miyelosit a ...

pronate
v. 1. Yüzü koyun yatmak veya y ...

pronation
n. İçe dönme, pronasyon (aksi; ...

pronator
n. İçe döndüren kas, Pronator ...

prone
a. 1. Yüzü koyun yatmış; 2. El ...

pronephros
n. (pl. Pronephroi) İlkel böbr ...

pronograde
a. Dört ayak üzerinde yürüyen ...

pronometer
n. Ön kol ve elin pronasyon de ...

pronormoblast
n. Eritroblastın ilkel hücresi ...

prontisil
n. biochem. Sülfamidlerin öncü ...

pronucleus
n. Yeni döllenmiş yumurtada er ...

pronunciation
n. Kelimeleri söyleyiş şekli, ...

prootic
a. Kulakönü, kulağın önünde bu ...

propagate
v. 1. Yavru meydana getirmek, ...

propagation
n. Yavrulama, üreme, yayılma, ...

propagative
a. 1. Çoğaltıcı; 2. Üreme ile ...

propalinal
a. Biyolojide bazı hayvanların ...

propane
n. biochem. Ham petrolda bulun ...

propantheline
n. Atropine benzer etkisi olan ...

propedeutics
n. Bir bilim dalının hazırlayı ...

propepsin
n. biochem. See: Pepsinogen. ...

propeptone
n. biochem. See: Hemialbumose. ...

proper
a. Yalnız birşeye ait olan, öz ...

properdin
n. biochem. Serumda bulunanv b ...

properitoneal
a. Periton önünde. ...

property
n. Özellik, özgüllük, hususiye ...

prophase
n. Karyokinezisin ilk safhası, ...

prophylactic
a. Hastalıktan koruyan, koruyu ...

prophylactics
n. Koruyucu ilaçlar, tedbir (p ...

prophylactodontics
n. Ağız ve diş hastalıklarını ...

prophylactodontist
n. Profilaktiktodonti uzmanı. ...

prophylaxis
n. Hastalığa tutulmamak için a ...

propionate
n. Propionik asit tuzu, propio ...

proplasmocyte
n. Plazmositor lökosit serisin ...

proplexus
n. Yan karıncığın koroid sinir ...

proponic acid
n. biochem. Organik sıvı bir a ...

propons
n. Varol köprüsünün hemen altı ...

proportion
n. Oran, orantı. ...

proprietary
a. Bir tek şahıs veya müessese ...

proprioceptive
a. Vücudun içinden gelen uyara ...

proprioceptor
n. Kas, kiriş ve eklemlerde bu ...

propriospinal
a. Sadece omurilikle ilgili, y ...

proptometer
n. Egzoftalmi derecesini ölçme ...

proptosis
n. Bir organ veya kısmın öne v ...

propulsion
n. 1. Öne doğru eğilerek yürüm ...

propylaraben
n. biochem. Antiseptik beyaz b ...

propylene glycol
n. biochem. Gliserine benzeyen ...

propyliodone
n. Bronkografide kullanılan bi ...

propylthiouracil
n. biochem. Hipertiroisizm ted ...

prorrhaphy
n. İlerleme, avans. ...

prorubricyte
n. Birkaç nükleol ihtiva eden ...

proscolex
n. Barsak şeridi (tenya)'nın h ...

prosecretion
n. Secretin" öncüsü madde. ...

prosector
n. Göstermek (öğretmek) için a ...

prosectorium
n. Eğitim amacıyla kadavranın ...

prosencephalon
n. önbeyin, prosenkefal(on) (D ...

prosodemic
a. Bulaşıcı, sari bir şahıstan ...

prosogaster
n. See: Foregut. ...

prosop
pref. Yüz anlamına önek. ...

prosopagnosia
n. Yüzleri tanıyamama, kişinin ...

prosopagus
n. Yüzlerinden birbirine yapış ...

prosopalgia
n. Yüz felci. ...

prosopantritis
n. Alın sinüslerinin iltihabı. ...

prosopectasia
n. Yüz büyümesi, büyük yüzlülü ...

prosoplasia
n. 1. Hücrelerin belli bir gör ...

prosopodiplegia
n. Her iki üyzün felci. ...

prosopodynia
n. Yüzde hissedilen ağrı, yüz ...

prosoponeuralgia
n. Yüz nevraljisi. ...

prosopoplegia.
n. yüz felci. ...

prosopospam
n. Yüz spazmı. ...

prosopotocia
n. Doğumda yüz ile geliş. ...

prososoposchisis
n. Yüzün konjenital (doğumsal) ...

prospective
a. İleriye yönelik ,ileriyi ka ...

prospermia
n. Cinsel birleşim esnasında m ...

prostactinium
n. biochm. Pa sembolü ile bili ...

prostaglandins
n. düz kasları uyarıcı, özelli ...

prostat
pref. Prostat bezi anlamına ön ...

prostatalgia
n. Prostat ağrısı. ...

prostatauxe
n. Prostat büyümesi. ...

prostate
n. Mesanenin altında ve sidik ...

prostatectomy
n. Prostatı çıkarma ameliyesi, ...

prostatic
a. Pirostata ait, prostaticus. ...

prostatism
n. Müzmin prostat hastalığı. ...

prostatitis
n. Prostat iltihabı. ...

prostatocystitis
n. Prostat ve mesane iltihabı. ...

prostatocystotomy
n. Mesane ve prostat ameliyatı ...

prostatodynia
n. Prostat ağrısı. ...

prostatolith
n. Prostat taşı. ...

prostatolithotomy
n. Prostattan taş çıkarma amel ...

prostatomegaly
n. Prostat büyümesi. ...

prostatomyomectomy
n. Bir prostat miyomunu çıkarm ...

prostatorrhea
n. Prostattan nezlevi ifrazat ...

prostatotm
n. Prostat ameliyatı. ...

prostatovesiculectomy
Prostat ve mein kabarcıklarını ...

prostheon
n. Alveol noktası. ...

prosthesis
n. Sakat bir yere suni organ i ...

prosthetic
a. 1. Protez yeteneğinden, pro ...

prosthetist
n. Sun'i kolveya bacak takma u ...

prosthodontics
n. Takma veya sun'i diş yapmay ...

prosthodontist
n. Prostodonti mütehassısı. ...

prosthokeratoplasty
n. İnsan veya hayvan dokusu dı ...

prostigmin
n. biochem. Neostigminin ticar ...

prostotavesiculitis
n. Prostatın meni kabarcıkları ...

prostrate
a. Bitkin, tükenmiş, ileri dee ...

prostration
n. Aşırı yorgunluk, bitkinlik, ...

protal
a. Doğuştan, doğuştan mevcut. ...

protamine
n. biochem. Özellikle balık sp ...

protamine sulphate
n. Heparin antidotu olarak kul ...

protamine zinc insulin
n. Protamin ve çinko ihtiva ed ...

protanopia
n. Kırmızı renk körlüğü, kırmı ...

protean
a. Şekil değiştiren, mütehavvi ...

protease
n. biochem. See: Peptidase. ...

protection
n. Koruma, korunma, herhangi b ...

protective
a. Koruyucu. ...

proteid(e)
n. biochem. Proteinin başka bi ...

proteidogenous
a. Protein oluşturan, protein ...

protein
n. biochem. Havyan ve bitki hü ...

proteinase
n. biochem. Proteini parçalaya ...

proteinemia
n. Kanda protein fazlalığı, pr ...

proteinic
a. Proteine ait. ...

proteinivorus
a. Proteinle beslenen. ...

proteinuria
n. İdrarda protein bulunması. ...

proteo
pref. Protein anlamına önek. ...

proteohormone
n. Protein yapısında hormon. ...

proteolipin
n. biochem. Bir protein grubun ...

proteolysin
n. Proteoliz yapan özel madde. ...

proteolysis
n. Hazım ameliyesinde olduğu g ...

proteolytic
a. 1. Proteoliz'le ilgili 2. P ...

proteometabolism
n. Protein metabolizması. ...

proteopeptic
a. Proteini hazmeden. ...

proteopexy
n. Proteinin vücuda bağlanması ...

proteose
n. Hazım usaresinin tesiriyle ...

proteosuria
n. İdrarda proteoz bulunması. ...

proteotherapy
n. Hastaya damar yolu ile prot ...

proteus
n. Bir baktri türü. ...

prothionamid
n. Sentetik bir tüberküloz ila ...

prothipendyl
n. Antistaminik, anti-emetik v ...

prothrombin
n. Kanda bulunan ve kanın pıht ...

protist
n. Tk hücreli hayvan veya bitk ...

protistology
n. Tek hücreden oluşan mikro-o ...

proto
pref. İlk birinci, baş. ...

proto-albumose
n. biochem. Bir primer albümöz ...

proto-erythrocyte
n. Koyu boyanan bir nüveye sah ...

protoactinium
n. biochem. Pa sembolü ile bil ...

protobiology
n. Ultravirüsler ve bakteriofa ...

protoblast
n. Duvarsız (zarsız) hücre, em ...

protochloride
n. biochem. Bir elementa ait k ...

protochrome
n. biochem. Ürokrom gibi reaks ...

protocol
n. Bir hastanın hastalık hikay ...

protocooperation
n. İki ayrı türe ait canlıları ...

protoleukocyte
n. Kırmızı kemik iliği ve dala ...

protomorphic
a. İptidai, ilkel, protomorfik ...

proton
n. 1. Hidrojen atomunun poziti ...

protoneuron
n. Periferik rfleks kavsindeki ...

protopathic
n. Duyarlığın az olduğunu beli ...

protophyte
n. Tek hücrli bitki veya nebat ...

protoplasia
n. Dokunun başlangıç haldeki i ...

protoplasm
n. Hücrenin canlı albümini, pr ...

protoplasmic
a. 1. Protoplazma ile ilgili; ...

protoplast
n. Bir hücrede bulunan protopl ...

protoporphyria
n. Protoporfirin artışı, eritr ...

protoporphyrin
n. biochem. Demir ve globülin ...

protoporphyrinuria
n. İdrarda protoporfirin bulun ...

protopsis
n. Göz küresinin öne doğru gel ...

protospasm
n. Belli bir kas veya kas grub ...

protosyphilis
n. Frengi'nin ilk devresi, See ...

prototoxin
n. Toksin'in antitoksin ile bi ...

prototoxoid
n. Antijen özelliğini muhafaza ...

prototroph
n. Gelimek için büyüme faktörü ...

prototype
n. 1. Esas örnek, ilk numune; ...

protovertebra
n. See: Somite. ...

protoxide
n. biochem. Protoksit, bir met ...

protozoa
n. pl. Hayvansal hayatın en kü ...

protozoacide
n. Protozoerleri yo eden. ...

protozoal
a. 1. Protozoa kolu mikro-orga ...

protozoan
n. 1. Protozoa koluna mensup h ...

protozoiasis
n. Vücudunda protozoer, cinsin ...

protozoology
n. Protozoer bilgisi, tek hücr ...

protozoon
n. Protozoa koluna mensup herh ...

protract
v. Uzatmak, ileriye doğru germ ...

protractile
a. Uzayabilir, germekle uzatıl ...

protraction
n. 1. Öne doğru uzanma, ileriy ...

protractor
n. Yaralardan yabancı çıkarmay ...

protriptyline
n. Antidepresan. ...

protrusion
n. Çıkıntı, çıkık. ...

protuberance
n. Yumrusu çıkıntı, tümsek, pr ...

proving
n. Neticeye ulaşmak için yapıl ...

provisional
a. 1. Muvakkat, geçici; 2. İğr ...

provitamin
n. Kendisinden vitamin türeyen ...

provocation
n. Gizli bir hastalığın sun'i ...

provocative
a. Kamçılayan, bir belirtiyi, ...

proximal
a. Yakınsal, proksimal (Daha ç ...

proximate
a. Takribi, hemen hemen, en ya ...

proximo-ataxia
n. kol veya bacağa ayın yere a ...

pruriginous
a. Prürigo tabiatında olan. ...

prurigo
n. Kaşıntılı bir deri hastalığ ...

pruritic
a. 1. Şiddetli kaşıntı (prurit ...

pruritus
n. Deri hastalıklarıda veya ta ...

Diğer Terimler : 12345678910111213141516171819
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z