Bugün : 20 Haziran 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

P harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

postnatal exercise
Doğumu takiben karın duvarı ve ...

postnecrotic
a. Nekroz sonu, nekroz sonrası ...

postoblongata
n. Soğanilik ardı. ...

postocular
a. Göz arkası, göz arkasında. ...

postoperative
a. Ameliyattan sonra, ameliyat ...

postoral
a. Ağzın arka kısmıda, ağız ar ...

postorbital
a. Orbita arkası, orbita arkas ...

postpallium
n.Rolando yarığı arkasındaki b ...

postparalytic
a. Felç krizi (nöbeti) ni müte ...

postpharyngeal
a. Farenks arkası, farenks ark ...

postpneumonic
a. Pnömoin sonu, pnömoni sonra ...

postpontile
a. Varol köprüsünün arkasında ...

postpuberal
a. See: Postpubescent. ...

postpubertal
a. See: Postpubescent. ...

postpuberty
n. See: Postpubescence. ...

postpubescence
n. Buluğ sonrası devre, ergenl ...

postpubescent
a. Ergenlikten sonra. ...

postradiation
n. Işınlama (Röntgen, radyum v ...

postrhinal
a. Burun arkası, burun arkasın ...

postscapular
a. Kürek kemiği (skapula) arka ...

postsplenic
a. Dalak arkası, dalak arkasın ...

postsyphilitic
a. Sifiliz sonu, sifiliz sonra ...

postsystolic
a. Sistol sonu, sistol sonrası ...

posttraumatic
a. Travma sonu, travma sonrası ...

posttyphoid
a. Tifo sonu, tifo sonrası. ...

postulate
n. İspata gerek duyulmaksızın ...

postural
a. 1. Vücudun duruş şekli ile ...

posture
n. Vücudun duruş vaziyeti, dur ...

postuterine
a. Uterus arkası, rahimardı. ...

postvaccinal
a. Aşıdan osnra, aşıyı müteaki ...

postvagotomy diarrhoea
n. a) Geçici diyare. b) Günlük ...

postvermis
n. Beyincik soluncansı kısmını ...

postvital
a. Ölümden sonra. ...

pot
n. Kalp. ...

potable
a.&n. 1. İçilebilir, içilir; 2 ...

potamophobia
n. Marazi deniz veya nehir kor ...

potash
n. biochem. Potas, kalya taşı, ...

potassa
n. biochem. Potasyum hidroksid ...

potassemia
n. Kanda potasyum çoğalması, p ...

potassic
a. biochme. Potaslı. ...

potassium
n. biochem. K sembolü ile bili ...

potator
n. Ayyaş. ...

potatorium
n. Ayyaşlık, alkolizm, potator ...

potbelly
n. Büyük ve şiş karın. ...

potency
n. 1. Güç, kuvvet, enerji; 2.E ...

potent
a. Kuvvetli, etkili. ...

potentia
n. Güç, kuvvet, enerji. ...

potential
a.&n. 1. Kuvveti olan, kuvvetl ...

potentialization
n. İki maddenin birbirini kuvv ...

potentiation
n. Kuvvetlendirme tesirini art ...

potentiometer
n. Elektrik kudretini ölçme al ...

potion
n. İlaç tertibi, bir defadan v ...

potomania
n. Alkollü içkilere aşırı düşk ...

pott's disease
n. Spondilit, spinal tüberkülo ...

pott's fracture
n. Ayak bileği ekleminde meyda ...

potter's rot
n. Çanak-çömlek sanayisinde ça ...

pouch
n. 1. Sıvı toplamış ur, kese; ...

poultice
n.&v. 1. Yara lapası; 2. Yaray ...

pound
n. 1. Libre; 373.2 gram veya 1 ...

powder
n. Toz halinde ilaç. ...

power
n. Kuvvet, iktidar, kudret, ye ...

pox
n. 1. Frengi; 2.Çiçek v.s. gib ...

ppalpebritis
n. Göz kapağı iltihabı, palpeb ...

pphrenogastric
a. Diafragma ve mide ile ilgil ...

practice
n. 1. Pratik, egzersiz; 2. Tec ...

practitioner
n. Kendi mesleğinde çalışan he ...

practolol
n. Angina pectoris tedavisinde ...

prader-willi syndrome
n. Noksan kilo ile doğum, hipo ...

praecox
a. Erken, vaktinden önce olan, ...

pragmatagnosia
n. Tanıma yeteneğini kaybetme, ...

pragmatamnesia
n. Cisimlerin şekillerini hatı ...

pragmatic
a. Pragmatizm'le ilgili. ...

pragmatics
n. See: Pragmatism. ...

pragmatism
n. Bir fikir veya düşüncenin d ...

prandial
a. Yemeğe ait. ...

praxiology
n. Haraketbilim. ...

praxis
n. Herhangi bir iş veya hareke ...

pre-
pref. 1. Önce, evvel; 2. Prep. ...

pre-immunization
n. Bağışıklık öncesi. ...

pre-operative
a. Ameliyattan önce, ameliyat ...

preagonal
a. Komadan hemen önce. ...

preanal
a. Anüs önünde. ...

preanesthesia
n. Genel anesteziden önce, has ...

preanesthetic
a. 1. Anesteziden önce, aneste ...

preantiseptic
a. Cerrahide antiseptik metotl ...

preaortic
a. Aort önü, aort önünde. ...

preaxial
a. Vücut ekseninin önünde bulu ...

precancer
n. Kanser öncüsü lezyon, kanse ...

precancerous
a. Kanser gelişiminden önce ol ...

precapillary
a. Küçük damar, son ucu kapill ...

precardiac
a. Kalbin önünde bulunan, prek ...

precava
n. Üst vena cava. ...

prechordal
a. Notokordun önünde bulunan, ...

precipitable
a. biochem. Çökeltilebilir. ...

precipitant
n.biochem. Kimyasal veya mekan ...

precipitate
v.&n. biochem. a) Tortusunu ay ...

precipitation
n. 1. Çökelme, bir maddenin di ...

precipitin
n.biochem. Sun'i bağışıklık so ...

precipitinogen
n. biochem. Presipitin meydana ...

precipitinoid
n. biochem. Isıtılmak suretiyl ...

precipitophore
n. biochem. Presipitinin etkin ...

preclavicular
a. Köprücük kemiği (clavicula) ...

preclinical
a. 1. Hastalık görünüş veya ge ...

preclival
a. Klivusun önünde bulunan, kl ...

precocious
a. Erken gelişmiş, normal süre ...

precocity
n. Vaktinden önce gelişme (akl ...

precoiatl
a. Cinsel birleşimden önce. ...

precoid
a. Dementia praecox'a benzeyen ...

precommissure
n. Ön bileşke. ...

preconscious
a. Bilinç öncesine ait. ...

preconvulsive
a. İhtiyaçtan önce olan. ...

precordia
n. See: Precordium. ...

precordial
a. Kalb bölgesine ait. ...

precordialgia
n. Precordium'da hissedilen ağ ...

precordium
n. Kalb bölgesi. ...

precornu
n. Yan karıncığın önboynuzu. ...

precostal
a. Kaburgaların önünde. ...

precranial
a. Kafatası (cranium)'nın ön k ...

precuneus
n. (pl. precunei). Beynin dört ...

precursor
n. Ön madde. ...

predation
n. Birbirine karşı zararlı tes ...

predator
n. Kendisi için gerekli maddel ...

predentin
n. Yumuşak ilkel dentin. ...

prediabetes
n. 1. Diyabet öncesi; 2. Hafif ...

prediasotle
n. Diyastol öncesi, diyastolde ...

prediastolic
a. 1. Diyastol başlangıcıyla i ...

predicrotic
a. Nabızda dikrot dalgadan önc ...

predigestion
n. Sindirim öncesi. ...

predilection
n. Bir hastalığın tercihan otu ...

predisposing
a. Hazırlayan, istidatlı kılan ...

predisposition
n. İstidat, meyil (özellikle h ...

prednisone
n. biochem. Cortison'un eksik ...

predominant
a. Üstün, hakim.n. biochem. Co ...

preeclampsia
n. Preeklampsi. ...

preepiglottic
a. Epiglottis'in önünde. ...

preeruptive
a. Deride kızartı veya kabartı ...

preformation
n. Döllenmiş ovum'da canlının ...

preformationist
n. Preformasyon teorisine inan ...

prefrontal
a. 1. Beynin alın lobunun önün ...

preganglionic
a. Sinir ganglionlarından önce ...

pregeniculatum
n. Dış dizli csim, corpus geni ...

pregenital
a. Ergenlik öncesi. ...

pregnancy
n. Gebelik. ...

pregnanediol
n. biochem. Gebe kadın idrarın ...

pregnant
a. Gebe, hamile. ...

pregnene
n. biochem. Progesteron'un kim ...

pregravidic
a. Gebelikten önce olan. ...

prehallux
n. Başparmak öncesi. ...

prehemiplegic
a. Hemiplejiden önce olan. ...

prehensile
a. 1. Yakalayabilir, tutabilir ...

prehension
n. 1. Tutma, yakalama, kavrama ...

prehormoen
n. Hormon öncüsü madde. ...

prehyoid
a. Hiyoid kemiği önünde buluna ...

prehypophysis
n. Hipofizin ön lobu. ...

preictal
a. İktus (beyin kanaması) önce ...

preicteral
a. Sarılık öncesi, sarılığın o ...

preinsula
n. İnsulanın baş kısmı. ...

preinvasive
a. İstila öncesi (tümörler hk. ...

prelaryngeal
a. Larenks önünde. ...

prelimbic
a. Kenarın önünde bulunan. ...

preliminary
a. Başlangıç şeklinde, öncü, ö ...

premalignant
a. Habaset oluşumundan önce. ...

premature
a. 1. Vaktinden önce (erken) o ...

prematurity
n. Vaktinden önce gelişme. ...

premaxilla
n. Üst çene kemiğinin orta ön ...

premaxillary
a. Maksilla önü, üst çene kemi ...

premedication
n. Bir müdahaleden önce ilaçla ...

premenarchal
a. İlk adet (menarch) öncesi. ...

premenstrual
a. Adet (aybaşı) ten önce olan ...

premenstruum
n. Adetten önceki devir, menst ...

premolar
a. Azı dişi önünde bulunan. ...

premolaris
n. Küçük azı (dişi). ...

premonition
n. 1. Herhangi bir şeyin olaca ...

premonitory
a. Önceden haber veren. ...

premorbid
a. Hastalık gelişiminden önce ...

premortal
a. Öldükten sonra olan. ...

premunition
n. Aşı ile kazanılan abğışıkıl ...

premyelocyte
n. See: Myeloblast. ...

prenaris
n. Burun deliği. ...

prenasal
a. Burun'un önünde. ...

prenatal
a. Doğumdan önce olan. ...

preneoplastic
a. Bir tümör oluşumundan önce. ...

preoccipital
a. Oksipital kemik önünde, oks ...

preoptic
a. Optik lopların önünde olan. ...

preoral
a. Ağız önünde bulunan, ağız ö ...

preoxygenation
n. Önceden oksijenleme. ...

prepalatal
a. Damak önünde. ...

prepallium
n. Rolando çentiği önündeki be ...

preparalytic
a. Felç oluşmasından önce, fel ...

preparation
n. 1. Hazırlama, hazır hale ge ...

preparative
a. Hazırlık mahiyetinde, hazır ...

preparatory
a. See: Preparative. ...

prepatellar
a. Diz kapağı (patella) önünde ...

preperitoneal
a. Periton önü, peritonönüne a ...

prepotency
n. Özgürlüğüne kendi özelliğin ...

prepotent
a. Zürriyetine daha fazla özel ...

prepubertal
a. Puberte çağından önce. ...

prepuberty
n. Buluğ'dan hemen önceki devr ...

prepuce
n. Sünnet derisi. ...

prepucectomy
n. Sünnet derisi (prepuce)'nin ...

preputial
a. 1. Sünnet derisine ait; 2. ...

Diğer Terimler : 12345678910111213141516171819
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z