Bugün : 20 Haziran 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

P harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

pneumotoxin
n. Pnömoni bakterilerinden mey ...

pneumotropic
a. 1. Akciğer dokusu için özel ...

pneumotropism
n. Bir madde veya canlının akc ...

pneumotypanum
n. Timpan boşluğu (orta kulak) ...

pneumotyphus
n. Zatürrie ile karışık tifo v ...

pniguecula
n. Korenada sarımtrak bir leke ...

pnik-eye
n. Akut seyir gösteren bulaşıc ...

pnina
n. Kulak sayvanı, kulak kepçes ...

pock
n. Çiçek hastalığının kabarcığ ...

pock-mark
n. Çiçek hastalığı kabarcığı ( ...

pock-marked
a. Yüzünde geçirilen çiçek has ...

pocketing
n. İçi cerahatle dolu cep şekl ...

poculum
n. Ortası çukur kap, tas. ...

pod
pref. Ayak anlamına önek. ...

podagra
n. Ayakta veya ayak başparmağı ...

podagral
a. 1. Podagra ile ilgili, 2. P ...

podalgia
n. ayak ağrısı. ...

podalic
a. 1. Ayaklarla ilgil; 2. Ayak ...

podarthritis
n. See: Podagra. ...

podedema
n. Ayak ödemi, bir veya her ik ...

podelcoma
n. Mantar enfeksiyonu nedeniyl ...

podginess
n. Bodurluk şişman ve kısa boy ...

podiatrist
n. Podiyatri uzmanı. ...

podiatry
n. Ayak hastalıkları bilgi ve ...

podium
n. Ayak (özellikle memeli hayv ...

podobromidrosis
n. Ayakların fena kokması. ...

pododynamometer
n. Bacak kaslarının kuvvetini ...

pododynia
n. Ayak ağrısı. ...

podologist
n. See. Chiropodist. ...

podology
n. Ayakbilim, ayakların bilims ...

podoniasis
n. sakalın anormal veya aşırı ...

podophyllin
n. biochem. "Podophyllum pelta ...

podophyllum
n. 1. "Podophyllum peltatum"un ...

pogonion
n. Çenenin ön-orta noktası. ...

pohnic
a. Sese ait. ...

poiesis
n. Suff. Teşekül oluşum ...

poikil
pref. Değişik, düzensiz, denge ...

poikilo
pref. See: Poikil ...

poikiloblast
n. Büyük ve nüveli kırmızı ser ...

poikilocyte
n. Anormal şekilli eritrosit, ...

poikilocythemia
n. see. Poikilocytosis ...

poikilocytosis
n. Kanda şekil bozukluğu göste ...

poikilodermia
n. Deride yer yer pigmentasyon ...

poikiloplastocyte
n. Biçimsiz trombosit. ...

poikilotherm
n. Vücut ısısı içinde bulunduğ ...

poikilothermal
a. See: Poikilothermic ...

poikilothermic
a. Vücut ısısı muhite göre değ ...

poikilothermy
n. Çevresel ısı değişiklikleri ...

poikilothymia
n. Ruhsal durumun kararsız olu ...

poikionia
n. Kanın iyon muhtevasının değ ...

point
n. Nokta. ...

pointillage
n. Parmak uçları ile yapılan m ...

poise
n. Mutlak viskozite (akışkanlı ...

poison
n. Zehir. ...

poisoning
n. Zehirlenme. ...

poisonous
a. Zehirli, toksik. ...

poisonousness
n. Zehirlilik. ...

poitrinaire
n. Kronik göğüs hastalığı olan ...

polar
a. 1. Kutup'la ilgili, kutba a ...

polarimeter
n. Şeker solüsyonlarının ışğı ...

polarimetry
n. Bir ışığın polarma derecesi ...

polariscope
n. Maddelerin özellklerini pol ...

polarity
n. 1. Kutbiyet, polarlık, pola ...

polarization
n. Işık titreşimlerinin tek bi ...

polarizer
n. Işığı polaran bir alet. ...

poldine methylsulphate
n. Gıda alıdığı zaman midede m ...

pole
n. Kutup, polus. ...

poli(o)
pref. Gri madde. ...

policlinic
n. Hastane dışındaki hastaları ...

polimerism
n. 1.Aynı maddeden yapısı deği ...

polioclastic
a. Sinir sisteminin gri maddes ...

polioencephalitis
n. Beynin enkefalonun gri madd ...

polioencephalomeningomyelitis.
n. Beyin gri maddesi, omurilik ...

polioencephalopathy
n. Beyin gri maddesinin iltiha ...

poliomyelencephalitis
n. Beyin ve omurilik boz cevhe ...

poliomyelitis
n. Omurilik boz cevherinin ilt ...

poliomyelitis.
n. Omuriliğin gri maddesinin i ...

poliomyelopathy
n. Omurilik gri maddesinin has ...

poliosis
n. Saçın renksiz olması. ...

politzeration
n. Orta kulağın bir kese vasıt ...

poll
n. Başın saç biten kısmı. ...

pollakiuria
n. Sık sık idrar çıkarma, pola ...

pollen
n. Bitki veya çiçeğin üremesin ...

pollenogenic
a. Çiçek tozundan ileri gelmiş ...

pollenosis
n. Saman nezlesi. ...

pollex
n. (pl. Pollicis). El başparma ...

pollicization
n. Ameliyatla el başparmağı ol ...

pollute
v. Kirletmek, bulaştırmak. ...

pollution
n. Gece şehvet rüyaları ile me ...

polocyte
n. Kuup cismi ...

polonium
n. Po sembolü ile bilinen atom ...

poly
pref. Çok birçok ...

polya operation
n. Kısmi gastrektomi. ...

polyadenitis
n. Çok sayıda lenf düğümünün a ...

polyadenomatosis
n. 1. Bez dokusunda çok sayıda ...

polyadenous
a. 1. Çok sayıda lenf bezini i ...

polyamine
n. Canlı dokularda bulunan bir ...

polyandry
n. 1. Bir kadının birden fazla ...

polyangiitis
n. Birçok damar veya bir kan d ...

polyarteritis
n. Çeşitli arterlerin iltihabı ...

polyarteritis nodosa
Vücudun çeşitil bölgelerindeki ...

polyarthralgia
n. Birden çok eklemde ağrı mev ...

polyarthritis
n. Birçok eklemlerin iltihabı, ...

polyarticular
a. 1. Çok sayıda eklemi ilgile ...

polyatomic
n. Birçok atomlardan oluşmuş. ...

polyaxon
n. Çok aksonlu sinir hücresi. ...

polybasic
a. Bazlarla yer değiştirebilec ...

polyblast
n. Bağ dokusunda değişik ilkel ...

polyceptor
n. Birçok komplement tutucu gr ...

polychemotherapy
n. Çok ilaçla yapılan kemotera ...

polychiria
n. İkide nfazal el bulunması h ...

polycholia
n. Aşırı safra salgısı, poliko ...

polychrest
a. & n. 1. Birçok hallerde fay ...

polychroma
n. Renk oluşumunun çoğalması, ...

polychromasia
n. n. 1. Çok renk gösterme hai ...

polychromatic
a. Çok renkli, muhtelif renkle ...

polychromatophil
n. Birçok çeşit boyalarla boya ...

polychromatophilia
n. 1. Çeşitli boyalarla boyana ...

polychromatophilic
a. Çeşitli boyalarla boyanabil ...

polychromemia
n. Kanın boya maddesinin çoğal ...

polyclinic
n. Çeşitli hastalıkların tedav ...

polyclonia
n. Klonik kasılma ile müterafı ...

polycoria
n. Birden fazla gözbebeği olma ...

polycrotic
a. 1. Polikrotizm ile ilgili; ...

polycrotism
n. Nabzın bir sistol sırasında ...

polycyclic
a. 1. Birden fazla halkası bul ...

polycyesia
n. Çoğul gebelik. ...

polycyesis
n. Mültipl gebelik. ...

polycystic
a. İçinde birçok kist veya boş ...

polycyte
n. Parçalı çekirdeğe sahip lök ...

polycythemia
n. Deveran eden kanda eritrosi ...

polycytosis
n. Kanda hücrelerin çoğalması, ...

polydactylia
n. El ve ayak parmakları adedi ...

polydipsia
n. Çok su içme, aşırı susuzluk ...

polydontia
n. Diş sayısının normalden faz ...

polydysplasia
n. Vücutta çok sayıda kusurlu ...

polyemia
n. vücutta aşırı kan bulunması ...

polyeshetic
a. Poliyesteziye ait. ...

polyesthesia
n. Bir tek temasın birkaç yerd ...

polyethylene
n. biochem. Etilenin polimeriz ...

polygalactia
n. Aşırı süt salgısı, poligala ...

polygamy
n. Bir kaç kadınla, aynı anda ...

polygastria
n. Mide bezlerinden aşırı mikt ...

polygenesis
n. Bir doğumda çok sayıda yavr ...

polygenetic
a. Çeşitli kaynaklı olan, poli ...

polygenic
a. 1. Birkaç genle ilgili, bik ...

polyglandular
a. Birçok beze ait. ...

polyglobulism
n. See: Polycythemia. ...

polygonal
a. Çok köşeli. ...

polygram
n. Poligrafın kaydettiği çizgi ...

polygraph
n. Nabız kaydeden silindirik c ...

polygyny
n. 1. Bir erkeğin birden fazla ...

polygyria
n. Beyin kıvrımlarının çoğalma ...

polyhedral
a. Çok taraflı veya yüzeyli. ...

polyhydramnios
n. Amnios sıvının çok meydanag ...

polyhydrosis
n. Aşırı ter salgısı, normalde ...

polyhydruria
n. İdrarın anormal sulu olması ...

polyhypermenorrhea
n. Adetlerin hem sık hem fazla ...

polyhypomenorrhea
n. Sık, fakat az adet görme bu ...

polyinfection
n. Birden fazla mkiropla intan ...

polykaryocyte
n. Çok nüveli dev hücre, polik ...

polyleptic
a. Müteakip hecmeler ve düzelm ...

polymastia
n. Memelerin normal (iki) sayı ...

polymelia
n. İkiden fazla kol veya adedi ...

polymelus
n. Fetüsde kol ve bacak bulunu ...

polymenia
n. See: Polymenorrhea. ...

polymenorrhea
n. Adet (aybaşı) in anormal şe ...

polymer
n. biochem. Elementlerinin ağı ...

polymeria
n. Vücut kısımlarının aded iti ...

polymeric
a. 1. Polimer niteliği taşıyan ...

polymerization
n. Polimer halinde birleştirme ...

polymerize
v. biochem. Polimer halinde bi ...

polymicrobic
a. Çok sayıda mikroba ait olan ...

polymicrogyria
n. Beyin korteksinin, yeterinc ...

polymorph
n. Çok ş ekilli veya değişik s ...

polymorphism
n. 1. Bir kaç şekilde bulunma ...

polymorphocellular
a. Çok şekilli hücreleri olan. ...

polymorphonuclear
a. 1. Parçalı çekirdek göstere ...

polymorphous
a. 1. Birkaç şekilde bulunan, ...

polymyalgia
n. Birkaç kasta hissedilen ağr ...

polymyoclonus
n. 1. Çok küçük kas titreşimi; ...

polymyositis
n. Birçok kasların iltihabı, p ...

polymyxin
n. biochem. Bacillus polymyxa' ...

polynesic
a. Birkaç odakta birden meydan ...

polyneural
a. Birçok (çeşitli) sinirlere ...

polyneuralgia
n. Çeşitli sinirlerin nevralji ...

polyneuritis
n. Birçok sinirlerin iltihabı, ...

polyneuropathy
n. Çeşitli sinirleri saran has ...

polyneuroradiculitis
n. Omurilik gangliyonları, sin ...

polynuclear
a. 1. Çok nüveli, birden fazla ...

polynucleate
a. Çok nüveli. ...

polyodontia
n. Diş adedinin normalden fazl ...

polyoma
n. Tümör meydana getiren bir ç ...

polyonychia
n. See: Polyungia. ...

polyopia
n. Retinada bir cismin birden ...

polyopsia
n. Bir cismin çift veya daha f ...

polyorchis
n. İkiden fazla testisi olan. ...

polyorchism
n. Birden fazla testis bulunma ...

polyorrhomenitis
n. Seröz zarların habis iltiha ...

polyostotic
a. Birçok kemikleri ilgilendir ...

polyotia
n. Kulak adedinin normal (iki) ...

Diğer Terimler : 12345678910111213141516171819
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z