Bugün : 25 Haziran 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

O harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

orthropsia
n. Gözün şafakta öğlen sıcağın ...

orthuria
n. Normal işeme. ...

os
n. (pl. ora). Ağız, oris. ...

os,
n. (pl. ossa). Kemki, ossis. ...

osazone
n. biochem. Şekerlerin fenil h ...

oscedo
n. 1. Esneme, esneyiş; 2. Ağız ...

osche(o)-
pref. Testis torbası (skrotum) ...

oscheal
a. Skrotum'la ilgili. ...

oscheitis
n. Skrotum iltihabı. ...

oschelephantiasis
n. Skrotum duvarlarının kalınl ...

oscheo-
pref. See: osche-. ...

oscheocele
n. 1. Testis torbası (skrotum) ...

oscheolith
n. Skrotum yağbezleri taşı. ...

oscheoma
n. Testis torbası (skrotum) tü ...

oscheoncus
n. See: oscheoma. ...

oscheoplasty
n. Testis torbasının plastik t ...

oschitis
n. Skrotum iltihabı. ...

oscillation
n. Dalgalanma şeklinde hareket ...

oscillogram
n. Osilografi yoluyla elde edi ...

oscillograph
n. Titreşim veya dalgalanma şe ...

oscillography
n. Titreşimv eya dalgalanma şe ...

oscillometer
n. Arterden geçen kan akımının ...

oscillometry
n. Özel bir aygıt (osiloskop, ...

oscitate
v. Esnemek. ...

oscitation
n. Esneme, oscitatio. ...

osculation
n. Müşterek özellikleri olma ( ...

oscultation
n. Dinleme, oskültasyon (göğüs ...

osculum
n. (pl. oscula). Ağızcık, küçü ...

osetochondritis
n. Kemik ve kıkırdak iltihabı, ...

osetolytic
a. 1. Osteolizle ilgili, osteo ...

osetoplast
See: Osteoblast. ...

osetoplasty
n. Kusurlu kemiği düzeltme vey ...

osetosclerosis
n. Kemki sertleşmesi veya anor ...

osetospongioma
n. Süngersi kemik tümörü. ...

osler's nodules
n. Avuç içinde veya ayak taban ...

osmatic
a. 1. Kokuya ait, koklama duyu ...

osmesis
n. Koklama. ...

osmesthesia
n. 1. Koku hassasiyeti; 2. Kok ...

osmicate
v. Dokuyu osmik asit'le boyama ...

osmication
n. Dokuyu, mikroskopik muayene ...

osmics
n. 1. Kokubilim; 2. Koklama du ...

osmidrosis
n. Terin fena ve keskin kokmas ...

osmification
n. Osmiyum veya ozmik asitle m ...

osmiophilic
a. Osmiyum ve ozmik asitle kol ...

osmiophobic
a. Osmiyum ve ozmik asitle kol ...

osmium
n. biochem. Os sembolü ile bil ...

osmo-
pref. Kokularla ilgili, kokuya ...

osmoceptor
n. Koku reseptörü. ...

osmodysphoria
n. Belirli kokulardan nefret e ...

osmogen
n. Enzim yapan madde, ozmojen. ...

osmol
n. Ozmotik basıncı ifade için ...

osmolagnia
n. Kokulardan duyulan cinsel h ...

osmolarity
n. Tesirli ozmotik basınç. ...

osmometer
n. 1. Osmometre: Koklama duyus ...

osmonosology
n. Koklama duyusu bozuklukları ...

osmophobia
n. Marazi koku korkusu, ozmofo ...

osmose
v. Ozmoz suretiyle yayılmak, g ...

osmosis
n. Karışabilne iki sıvı veya g ...

osmosity
n. Eriyiğin sahip olduğu ozmot ...

osmosology
n. Osmoz bilimi, osmozoloji. ...

osmotherapy
n. Damardan hipertonik eriyik ...

osmotic
n. Osmoza ait, ozmotik. ...

osmyl
n. Koku. ...

osology
n. Vücut sıvıları bilimi, ozol ...

osphresio-
pref. Kokularla ilgili. ...

osphresiolagnia
n. Bazı kokuların kişide cinse ...

osphresiolagnic
a. 1. Kokuların yarattığı cins ...

osphresiology
n. Kokubilim, kokular ve kokla ...

osphresiophilia
n. Kokuları sevme, marazi koku ...

osphresiophobia
n. Kokulardan nefret etme hast ...

osphresis
n. Koklama duyusu. ...

osphretic
a. Koklama duyusuna ait. ...

osphyalgia
n. Bel ve kalça ağrısı. ...

osphyarthrosis
n. Kalça eklemi iltihabı. ...

osphyitis
n. Bel iltihabı. ...

ossature
n. Vücutta kemiklerin sıralanm ...

osselet
n. 1. Küçük kemik; 2. Aşık kem ...

osseo-aponeurotic
a. Kemik ve kas aponevrozuna a ...

osseocartilaginous
a. 1. Kemik ve kıkırdağa ait; ...

osseofibrous
a. Lif dokusu ile kemikten iba ...

osseous
a. Kemikli, osseus. ...

ossicle
n. Kemikçik, ortakulağın küçük ...

ossicular
a. Küçük kemikle ilgili. ...

ossiculectomy
n. Kulak kemikçiklerini çıkarm ...

ossiculotomy
n. Kulak kemikçikleri ameliyat ...

ossiculum
n. (pl. ossicula). See: ossicl ...

ossiferous
n. Kemikleştiren, kemik yapıcı ...

ossific
a. 1. Kemikleşen; 2. Kemikleşt ...

ossification
n. Kemikleşme, ossificatio. ...

ossifluence
n. Kemik dokusu yumuşaması. ...

ossiform
a. Kemik şeklinde, kemiksi. ...

ossify
v. 1. Kemik halinde oluşmak, k ...

ostalgia
n. Kemik ağrısı, ostalji. ...

osteal
a. Kemikli. ...

ostealgia
n. See: Ostalgia. ...

osteanabrosis
n. Kemik atrofisi. ...

ostearthrotomy
n. Kemiğin eklemli ucunu çıkar ...

ostectomy
n. Kemiğin kısmen veya tamamen ...

ostectopia
n. Kemiğin yer değiştirmesi. ...

osteitic
a. 1. Kemik iltihabı ile ilgil ...

osteitis
n. Kemik iltihabı, osteit. ...

ostembryon
n. Fetusün kemikleşmesi. ...

ostemia
n. Kemikte kan toplanması hali ...

ostempyesis
n. Kemik içinin cerahatlanması ...

osteo-
pref. Kemikle ilgili. ...

osteo-epiphysis
n. Kemiksi epifiz. ...

osteoanagenesis
n. Kemik rejenerasyonu. ...

osteoaneurysm
n. Kemik anevrizması. ...

osteoarthritis
n. Kemik ve buna yakın eklemin ...

osteoarthropathy
n. Eklem ve kemik hastalığı. ...

osteoarthrotomy
n. Kemiğin eklem yapan ucunun ...

osteoarticular
a. Kemik ve eklemlere ait. ...

osteoblast
n. Kemik hücresi (osteosit)'ni ...

osteoblast,
n. Kemik dokusu oluşturan hüre ...

osteoblastic
a. 1. Osteoblastlara ait; 2. O ...

osteoblastoma
n. Osteoblastlardan kaynaklana ...

osteocachectic
a. Osteokaşeksiye ait. ...

osteocachexia
n. 1. Kronik kemik hastalığı s ...

osteocampsia
n. Kemik kavsi. ...

osteocarcinoma
n. Kemik kanseir. ...

osteocartilaginous
a. 1. Kemik ve kıkırdağa ait; ...

osteocele
n. 1. Testis veya skrotumun ke ...

osteocephaloma
n. Kemiğin beyinsi tümörü. ...

osteochondral
a. Kemik ve kıkırdağa ait. ...

osteochondrodystrophia
n. Kemik ve kıkırdak oluşumu b ...

osteochondroma
n. İyi huylu bir kıkırdak ve k ...

osteochondrophyte
n. Kıkırdak ve kemik tümörü. ...

osteochondrosarcoma
n. Kemik ve kıkırdak dokuların ...

osteochondrosis
n. Çocuklarda kemikleşme nokta ...

osteoclasia
n. Kemik dokusunun eriyip yoko ...

osteoclasia,
n. Osteoklazi: 1. Şekilbozuklu ...

osteoclasis
n. Sakatlığı tedavi maksadiyle ...

osteoclast
n. 1. Büyüme halindeki kemiğin ...

osteoclastic
a. 1. Osteoklasta ait; 2.Kemiğ ...

osteoclastoma
n. Dev hücreli kemik tümörü. ...

osteoclasty
n. Şekil bozukluğunu düzeltme ...

osteocope
n.Şiddetli kemik ağrısı (genel ...

osteocopic
a. Kemikte hissedilen şiddetli ...

osteocystoma
n. Kemikte kistik tümör, osteo ...

osteocyte
n.Kemik hücresi. ...

osteodentoma
n. Kemik ve dentinden oluşmuş ...

osteodermatous
a. Deride kemikleşme ile belir ...

osteodermia
n. Ciltte kemiksi oluşum, oste ...

osteodesmosis
n. 1.Kemik ve kiriş oluşumu; 2 ...

osteodiastasis
n. 1. Uzun kemikte epifiz'in m ...

osteodynia
n. Kemik ağrısı. ...

osteodystrophia
n. Kemiğin kusurlu oluşumu, os ...

osteofibroma
n. Kemik ve bağ okusu tümörü, ...

osteogen
n. Kemiğin yumuşak oluşan madd ...

osteogenesis
n. 1. Kemik oluşumu, osteojene ...

osteogenic
a. 1. Kemik oluşturucu, kemik ...

osteogeny
n. See: Osteogenesis. ...

osteography
n. Kemiklerin tanımı, osteogra ...

osteohalisteresis
n. Kemiğin madeni elementlerin ...

osteoid
a. Kemik gibi, kemikbiçim, ke ...

osteolipoma
n. Kemikil elementler ihtiva e ...

osteological
a. Osteolojiye ait. ...

osteologist
n. Kemik bahsi uzmanı, osteolo ...

osteology
n. Kemikbilim, iskeletin bilim ...

osteolysis
n. Kemiğin çürümesi veya yumuş ...

osteoma
n. Kemikten müteşekkil tümör, ...

osteomalacia
n. Kemikleri yumuşatan bir has ...

osteomalacic
a. 1. Osteomalasi ile ilgili; ...

osteomalacosis
n. See: Osteomalacia. ...

osteomatoid
a. Osteoma benzer. ...

osteomatosis
n. Mültipl osteom oluşumu. ...

osteometry
n. Kemiklerin ölçülmesi, osteo ...

osteomiosis
n. Kemiğin ayrılıpd ağılması. ...

osteomyelitis
n. Kemik iliği iltihabı, cerah ...

osteomyelograph
n. Kemik iliğinin röntgenle mu ...

osteoncus
n. Kemik tümörü. ...

osteonecrosis
n. Kemik nekrozu, osteonekroz. ...

osteoneuralgia
n. Kemki nevraljisi, osteonevr ...

osteonosus
n. Kemik hasatlığı. ...

osteopath
n. Osteopati uzmanı. ...

osteopathic
a. Osteopatiye ait. ...

osteopathology
n. Kemik hastalığı, osteopatol ...

osteopathy
n. 1. İlaç kullanmadan ancak k ...

osteopedion
n. Uzun süre uterus içinde kal ...

osteoperiosteal
a. Kemik ve pariyosta ait. ...

osteoperiostitis
n. Kemik ve dış zarının iltiha ...

osteopetrosis
n. Uzun kemiklerin epifizlerin ...

osteopetrotic
a. Osteopetroz'la ilili. ...

osteophage
n. See: osteoclast. ...

osteophagia
n. Fosfor eksikliğine bağlı ke ...

osteophlebitis
n. Kemki venlerinin iltihabı, ...

osteophone
n. Sağırlar için işitem cihazı ...

osteophony
n. Sesin kemk vasıtasiyle ilet ...

osteophore
n. Kemki ezmeye yarayan pens. ...

osteophthisis
n. Kemik zafiyeti, kemik harab ...

osteophyma
n. Kemki tümörü. ...

osteophyte
n. Bazı kemik hastalıklarından ...

osteoplaque
n. Kemik tabakası. ...

osteoplastic
a. 1.Kemik hasıl eden; 2. Kemi ...

osteopoikilosis
n. Bütün iskelette aygın ükçük ...

osteoporosis
n. kemik dokusunun içinde anor ...

osteoporotic
a. 1.Osteoporoz'la ilgili; 2. ...

osteopsathyrosis
n. Fragilitas ossium. ...

osteoradionecrosis
n. Işına fazla miktarda maruz ...

osteorathrosis
n. İltihapsız kronik dejenerat ...

osteorrhagia
n. Kemik aknaamsı, osteoraji. ...

Diğer Terimler : 1234567
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z