Bugün : 20 Haziran 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

O harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

oestriol
n. Hamile kadınların idrarında ...

oestrogen
n. Ovarium follikül hormonu ol ...

oestrone
n. Oestradiol'e benzeyen ve da ...

official
a. Tıp heyeti tarafından tasdi ...

officinal
a. Eczanede daima bulunan (ecz ...

offspring
n. 1. Mahsul, zürriyet, evlat; ...

ogival
n. Damağın orta kısmı yuvarlak ...

oid-
suff. Benzer gibi anlamına son ...

oil
n. biochem. a) Yağ, sıvı; b) P ...

ointment
n. Merhem. (See: A glossary of ...

oite
n. Dişi bakteri. ...

old
a. İhtiyar, yaşlı. ...

olea
n. See: Olive. ...

oleaginous
a. Yaşlı, oleosus. ...

oleandomycin
n. Penisiline benzer sepktrumu ...

oleate
n. 1. Oleik asit'in tuzu; 2. E ...

olecranal
a. Olekrana ait. ...

olecranarthritis
n. Dirsek eklemi iltihabı. ...

olecranarthrocace
n. Dirsek eklemi tüberkülozu. ...

olecranarthropathy
n. Dirsek eklemi hastalığı. ...

olecranoid
a. Olekrana benzer. ...

olecranon
n. Dirsek çıkıntısı, olekran. ...

olenitis
n. Dirsek eklemi iltihabı. ...

oleoarthrosis
n. Tedavi maksadiyle dirsek ek ...

oleomargarine
n. Hayvan yağı ile sütten yapı ...

oleometer
n. Yağın saflığını muayene ale ...

oleoresin
n. Bazı bitkilerde bulunan hoş ...

oleosus
a. Yağlı. ...

oleotherapy
n. Yağ tedavisi, vücuda yağ ze ...

oleothorax
n. Plevra boşluğuna sıvı yağ e ...

oleovitamin
n. biochem. Yağda eriyen vitam ...

oleum
n. (pl. olea). See: oil. ...

olfaction
n. Koklama (duyusu). ...

olfactology
n. Kokubilim, koklama (duyusu) ...

olfactometer
n. Burnun koku alma hassasiyet ...

olfactometry
n. Koklama duyusu bilgisi. ...

olfactophobia
n. Kokulardan nefret etme, güz ...

olfactory
a. Koklamağa ait, koku almağa ...

olfactus
n. Koku duyusu. ...

olig(o)-
pref. 1. Az; 2. Geri; 3. Küçük ...

oligakisuria
n. Çok seyrek işeme. ...

oligidria
n. Ter ifrazı azalması, terley ...

oligmeia
n. Kan hacminin küçülmesi, oli ...

oligocardia
n. See: Bradycardia. ...

oligocholia
n. Safra yokluğu (azalması), o ...

oligochromemia
n. Kanda hemoglobin azalması, ...

oligochylia
n. Kilus azalması. ...

oligochymia
n. Kimus azalması. ...

oligocystic
a. Yalnız birkaç kist ihtiva e ...

oligocythemia
n. 1. Kanın hücresel elementle ...

oligodactylia
n. El veya ayak parmaklarının ...

oligodendroglia
n. Sinir sistemi destek dokusu ...

oligodendroglioma
n. Oligodendroglia'dan gelişen ...

oligodipsia
n. Susamama, oligodipsi. ...

oligodontia
n. Az dişlilik. ...

oligodynamic
a. Az faal, az faaliyet göster ...

oligogalactia
n. Süt salgısının azalması, sü ...

oligogenics
n. 1. Zürriyetni azalması; 2. ...

oligohemia
n. See: oligemia. ...

oligohydramnios
n. Amniyos sıvısının az miktar ...

oligohydruria
n. İdrarın anormal derecede yü ...

oligoleukocythemia
n. Kanda lökosit sayısının ile ...

oligomania
n. Hafif dereceli akıl hastalı ...

oligomelus
n. Kol veya bacaklardan birini ...

oligomenorrhea
n. Menstruasyonun gayet seyrek ...

oligometallic
a. Az miktarda maden ihtiva ed ...

oligomorphic
a. Büyümesi sırasında az şekil ...

oligonatality
n. Doğum oranının seyrek olmas ...

oligopepsia
n. Zayıf hazım, hazım kifayets ...

oligophosphaturia
n. İdrarda fosfat azalması, ol ...

oligophrenia
n. Zeka gerilii, geri zekalılı ...

oligoplasmia
n. Kanda plazma miktarının aza ...

oligopnea
n. Ağır solunum. ...

oligoposia
n. Az sıvı alımı; vücuda yeter ...

oligopsyhia
n. Akıl zayıflığı, oligopsişi. ...

oligoptyalism
n. Salya salgısının azalması. ...

oligoria
n. Şahıs veya eşyalara karşı a ...

oligosaccharide
n. biochem. Hidroliz edildiğin ...

oligosialia
n. Salya salgısının patolojik ...

oligosideremia
n. Kanda demir azalması, oligo ...

oligospermia
n. Menide spermatozoidlerin az ...

oligotrichia
n. Saç tellerinin (kılların) d ...

oligotrophy
n. Beslenme yetersizliği, olig ...

oliguria
n. İdrar azalması, oligüri. ...

oliva
n. (pl. olivae). See: olive. ...

olivary
a. Zeytin şeklinde, zeytinsi, ...

olive
n. 1. Zeytin; 2. Zeytin şeklin ...

olophonia
n. Ses organlarındaki herhangi ...

olulectomy
n. See: Ulectomy. ...

oma-
suff. Ur, tümör. ...

omacephalus
n. Başı ve kolları bulunmayan ...

omagra
n. Omuz romatizması. ...

omalgia
n. Omuz bölgesinde romatizmal ...

omarthritis
n. Omuz eklemi iltihabı, omart ...

omasitis
n. Omasum iltihabı, omasit. ...

omasum
n. Geviş getiren hayvanların ü ...

ombrophobia
n. Yağmur korkusu, ombrofobi. ...

omega melancholium
n. Melankolik yüz ifdaesini ol ...

omental
a. Omentuma ait, omentalis. ...

omentectomy
n. Omentumun kısmen ameliyatla ...

omentitis
n. Omentum iltihabı, omentit. ...

omentofixation
n. Omentum'un karın duvarına v ...

omentopexy
n. Epiplonun karın duvarına as ...

omentoplasty
n. Omentum aşısının kulanılışı ...

omentorrhaphy
n. Omentumun dikilmes.i ...

omentotomy
n. Omentum ameliyatı. ...

omentum
n. (pl. omenta). Karındaki bar ...

omentumectomy
n. Omentumun ameliyatla çıkarı ...

omitis
n. Omuz iltihabı, omit. ...

omnivorous
a. 1. Her şeyi yiyen; 2. Hem e ...

omnivorousness
n. Her çeşit gıda ile geçinme, ...

omo-
prof. Omuzla ilgili. ...

omoclavicular
a. Omuz ve köprücük kemiğine a ...

omodynia
n. Omuz ağrısı. ...

omohyoid
a. Kürek ve bel kemiğine ait. ...

omophagia
n. Yiyecekleri çiğ olarak yeme ...

omoplata
n. Kürek kemiği, omuz kemiği, ...

omoplate
n. See: Scapula. ...

omosternum
n. Sternum ile klavikula arası ...

omotocia
n. Erken doğum, vakitsiz doğum ...

omphal-
pref. Göbek anlamına önek. ...

omphalectomy
n. Göbeğin ameliyatla çıkarılm ...

omphalelcosis
n. Göbeğin ülserli hali. ...

omphalic
a. Göbeğe ait. ...

omphalitis
n. Göbek iltihabı, omfalit. ...

omphalo-
pref. Göbekle ilgili. ...

omphalocele
n. Göbek fıtığı, omfalosel. ...

omphaloenteric
a. Göbek ve barsaklarla ilgili ...

omphaloid
a. Göbek şeklinde. ...

omphaloma
n. Göbek tümörü. ...

omphalomesenteric
a. Göbek ve ince barsak askısı ...

omphaloncus
n. Göbek şişi veya tümörü. ...

omphalopagus
n. Göbek bölgelerinden birbiri ...

omphalophlebitis
n. Göbek venlerinin iltihabı, ...

omphaloproptosis
n. Göbeğin anormal şekilde dış ...

omphalorrhagia
n. Göbek kanaması, omfaloraji. ...

omphalorrhea
n. Göbekten akıntı gelişi, omf ...

omphalorrhexis
n. Göbek yırtılması, omfalorek ...

omphalos
n. Göbek. ...

omphalotaxis
n. Düşük göbek kordonunun tekr ...

omphalotomy
n. Göbek kordonunu kesme ameli ...

omphalotribe
n. Göbek kordonunu ezme aleti. ...

omphalotripsy
n. Göbek kordonunun ezilmek su ...

omphalus
n. Göbek, umbilicus, navel. ...

omunono
n. See: Yaws. ...

onanism
n. Jenital organlarla oynayara ...

onchocerca
n. Filaria türü asalakların ku ...

onchocerciasis
n. İnsanlarda Onchocerca taraf ...

onco-
pref. Şiş veya tümörle ilgili. ...

oncocyte
n. Tümör hürcesi, onkosit. ...

oncogenesis
n. Tümör oluşumu, onkojenez. ...

oncogenic
n. a) Tümör meydana getirebilm ...

oncogneous
a. Ur meydana getiren, tümör o ...

oncograph
n. Organlarda vücuda gelen değ ...

oncography
n. Organdaki hacım değişiklikl ...

oncoides
n. Şiş, ur, tümör, şişkinlik, ...

oncology
n. Tümör bilgisi (anatomisi), ...

oncolysis
n. Tümör hücrelerinin erimesi, ...

oncolytic
a. Tümör hücrelerini yokedici, ...

oncoma
n. Tümör, şiş, ur. ...

oncometer
n. Herhangi bir organın hacmın ...

oncometry
n. Herhangi bir organ hacmının ...

oncosis
n. Mültipl tümör oluşumu. ...

oncotherapy
n. Tümör tedavisi, onkoterapi. ...

oncothilipsis
n. Tümörden ileri gelen basınç ...

oncotic
a. Tümörle ilgili şişe ait, tü ...

oncotomy
n. Tümör veya apseyi yarma ame ...

ondometer
n. Yüksek frekanslı akımların ...

oneiric
a. Ruyaya ait veya benzer, rüy ...

oneirism
n. Ayakta uyuma. ...

oneiro-
pref. Rüya ile ilgili. ...

oneiroanalysis
n. Rüya oluşturucu ilaç verili ...

oneirodynia
n. Kabus. ...

oneirogenic
a. Rüyaya benzer hal yaratan, ...

oneirogmus
n. Rüya ile birlikte meni (sem ...

oneirology
n. Rüya ilmi, rüyabilim. ...

oneiroscopy
n. Hastanın akli durumunu teşh ...

oniomania
n. Aşırı alışveriş yapma arzus ...

onion
n. Soğan, unio, allium cepa (k ...

onkinocele
n. Tendon kılıfının şişkin ve ...

onomatology
n. İsim ve terimler ilmi, onom ...

onomatomania.
n. Bazı isim veya kelimeleri s ...

onomatophobia
n. Bazı isim veya kelimeleri d ...

onomatopoiesis
n. Bir akıl hastasının anlamsı ...

ontogenesis
n. Organizmanın kaynak ve geli ...

ontogenetic
a. Ontogneez'le ilgili. ...

ontogenic
a. Ontojeniye ait. ...

ontogeny
n. 1. Organizmanın kaynak ve g ...

onych-
pref. Tırnak veya tırnaklar an ...

onychalgia
n. Tırnak ağrısı, onikalji. ...

onychatrophia
n. Tırnak atrofisi, onikatrofi ...

onychauxis
n. Tırnakların anormal kalınla ...

onychectomy
n. Tırnak veya tırnak yataklar ...

onychexallaxis
n. Tırnak dejenerasyonu. ...

onychia, onychitis
n. Tırnak yatağının iltihabı, ...

onycho-
pref. Tırnakla ilgili. ...

onychoclasis
n. Tırnak kırılması. ...

onychocryptosis
n. Tırnağın ete batması. ...

onychogenic
n. Tırnak yapan, onikojen. ...

onychogram
n. Onikografın kaydettiği çizg ...

onychograph
n. Parmak uçlarındaki kan bası ...

Diğer Terimler : 1234567
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z