Bugün : 23 Haziran 2018, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

L harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

litholapaxy
n. Taşın mesanede ezilmesi ve ...

lithologist
n. Vücutta patolojik olarak ol ...

lithology
n. Taşbilim (mesane) litoloji. ...

litholysis
n. İlaçla taşı eritme, litoliz ...

lithomalacia
n. Herhangi bir organ veya kan ...

lithometra
n. Uterusun ağızlaşması. ...

lithonephia
n. Böbrekte taş bulunuşu hali, ...

lithonephritis
n. Taşların sebep olduğu böbre ...

lithonephrotomy
n. Böbrek taşının ameliyatla ç ...

lithontriptic
a. & n. Taşı dağıtıcı veya eri ...

lithopedion
n. Ölü bir fetusun uzun süre u ...

lithophone
n. Mesanedeki taşı muayeneye y ...

lithorite
n. İdrar kesesinde bulunan bir ...

lithoscope
n. Taşı görerek muayene aleti; ...

lithosis
n. Taş tozlarını teneffüs etme ...

lithotome
n. Taş çıkarma aleti, litotom. ...

lithotomic(al)
a. Litotomiye ait. ...

lithotomist
n. Taş çıkarma ameliyatını yap ...

lithotomize
v. Taş çıkarma ameliyatı (lito ...

lithotomy
n. Taş çıkarma ameliyatı (özel ...

lithotony
n. Mesaneye yapılan küçük bir ...

lithotresis
n. Taşı delme ameliyesi. ...

lithotriptic
a. 1. Mesane taşını eriten, 2. ...

lithotrite
n. Taşı kırma (ezme) aleti. ...

lithotritist
n. Taşı kırarak çıkaran cerrah ...

lithotrity
n. Taşı kırarak çıkarma ameliy ...

lithous
a. Taşa ait. ...

lithuresis
n. Kum işeme. ...

lithureteria
n. Ureter'de taş bulunması taş ...

lithuria
n. İdrarda asit üriğin ve ürat ...

litms
n. Br çeşit ciğer otundan çıka ...

litter
n. Sedye ...

Little's Disease
n. Spastik tipte dipleji, baca ...

live-born
a. Canlı doğmuş, canlı doğmuş ...

livedo
n. Ciltte bulunan uçuk renkli ...

liver
n. Karaciğer. ...

livid
a. Ezilme veya berelenme sebeb ...

lividity
n. 1. Ölümden sonra kan toplan ...

livor
n. Deri üzerinde morumsu renk ...

loa
n. Bir çeşit kılcal parazit. ...

loasis
n. Loa loa'nın sebep olduğu, p ...

lobar
a. Loba ait, loplu, lobaris. ...

lobate
a. 1. Loplu; 3. Lopsu, loba be ...

lobe
n. 1. Lop, lobus, Kulak memesi ...

lobectomy
n. Akciğer, beyin veya karaciğ ...

lobitis
n. Akciğer v.s. lopunun iltiha ...

lobocyte
n. Parçalı lökosit, lobosit. ...

lobose
a. Loblardan oluşmuş, loblara ...

lobostomy
n. Akciğer lopunun drenajla ke ...

lobotomy
n. See: Leucotomy. ...

lobular
a. Lopcuğa ait lobularis. ...

lobulated
a. Loplu, loplardan müteşekkil ...

lobule
n. Bir lopu meydana getiren uf ...

lobulose
a. Küçük loblardan oluşan, küç ...

lobulous
a. See: Lobuose. ...

lobulus
n. See: Lobule. ...

lobus
n. (pl. lobi). See: Lobe. ...

local
a. Vücudun ufak bir bölümüne a ...

local anaesthesia
Mevzi anestezi. ...

local infection
Lokal enfeksiyon. ...

local paralysis
Vücudun bir bölümünde meydana ...

localization
n. Hastalıkların vücudun bir b ...

localize
n. Yayılmasının önlenmesi, bir ...

localized
a. Belli bir bölge içinde kalm ...

localizer
n. Gözdeki yabancı cismin yeri ...

locator
n. Vücuttaki yabancı cisimleri ...

lochia
n. Doğumdan evvel rahimden gel ...

lochiaal
a. Rahim suyuna (loşiye) ait. ...

lochio
Lohusalık akıntısı (loşi) anla ...

lochiocolpos
n. Rahim suyu (loşi) birikmesi ...

lochiometra
n. Loşi birikmesi ile uterusun ...

lochiometritis
n. Doğumdan ileri gelen rahim ...

lochioperitoniti
n. Doğmuu takiben genital enfe ...

lochiopyra
n. Doğum humması. ...

lochiorrhagia
n. Aşırı miktarda loşi gelişi. ...

lochiorrhea
n. Aşırı miktarda loşi ifrazı. ...

lochioschesis
n. Loşi birikmesi, rahim suyun ...

lockjaw
n. 1. Tetanos, kazıklı humma; ...

locomotion
n. Bir yerden diğer yere gitme ...

locomotive
a. 1. Hareketle ilgili, bir ye ...

locomotor
a. Müteharrik. ...

locomotorium
n. Vücudun bir yerden diğer ye ...

locomotory
a. See: locomotive ...

locular
a. Hücrevi, hücreli, gözeli, l ...

loculate
a. Yapısında lokül'ler göstere ...

loculated
a. Sayısız boşluklara bölünmüş ...

loculation
n. Çok sayıda loküllerin oluşm ...

loculus
n. (pl. Loculi). Göze, hücre, ...

locum
n. Yer. ...

locus
n. (pl. Loci). Yer, lokus. ...

logadectomy
n. Konjonktivin bir parçasının ...

logaditis
n. Sklera (gözakı) iltihabı, l ...

logagraphia
n. Fikirleri yazı ile ifade ed ...

logamnesia
n. Konuşmayı hazırlayama, hafı ...

logaphasia
n. Fikir ve düşüncelerini sözl ...

logokophosis
n. Kelime sağırlığı, konuşmayı ...

logomania
n. Durmaksızın konuşma eğilimi ...

logoneurosis
n. Konuşma bozukluğu ile görül ...

logopathy
n. Konuşma bozukluğu. ...

logopedia
n. Konuşma bozukluklarının ted ...

logoplegia
n. 1. Logopleji: Konuşma organ ...

logorrhea
n. Aşırı çok ve çabuk konuşma ...

logospasm
n. Kelimelerin telaffuzu esnas ...

loiasis
n. Batı Afrika, Nijerya ve Kam ...

loin
n. Bel, lumbus. ...

lomulizer
n. Plastik bir taşıyıcı içinde ...

longevity
n. Uzun süre yaşama hali, uzun ...

longimanous
a. Uzun ellere sahip, ince uzu ...

longissimus
n. en uzun. ...

longitudinal
a. Uzununa, longitudinalis. ...

longus
a. Uzun ...

loop
n. İlmek. ...

looping ill
n. Koyunlarda görülen ve kenel ...

loose
a. 1. Gevşek; 2. Yumuşak (öksü ...

loosen
v. İshal vermek. ...

lordoma
n. See: Lordosis. ...

lordoscoliosis
n. Omurganın yana doğru olan b ...

lordosis
n. Omurganın konveksliği öne b ...

lordotic
a. 1. Lordoz'la ilgili; 2. Lor ...

lorfan
n. Levallorphan'ın müstahzar a ...

lotio
n. See: Lotion. ...

lotion
n. Vücudun bir yerini yıkamak ...

loupe
n. Konveks mercek, lup. ...

louse
n. (pl. lice). Bit. ...

lousicide
n. Bitleri öldürücü ilaç. ...

lousiness
n. Bitlenme, bit enfestasyonu. ...

love
n. Sevgi, aşk, herhangi bir şe ...

loxia
n. See: Torticollis. ...

loxic
a. Eğri, bükük. ...

loxophthalmus
n. Şaşılık. See:Strabismus. ...

loxotic
na. Meyilli, eğik, eğri, mail. ...

loxotomy
n. Eğik ampütasyon. ...

lozenge
n. İlaçlı yuvarlak ve yassı ha ...

lsd
n. Ergot'tan elde edilen özell ...

luadable
a. Sıhhatli, zararlı olmayan. ...

luadanum
n. Afyon ruhu. ...

lubb-dupp
n. Dinleme sırasında duyulan k ...

lubricant
n. Kayganlaştırıcı madde, yağl ...

lubrication
n. Kaygan hale getirme, yağ, k ...

lubricity
n. Kayganlık. ...

lucanthone
n. Schistosomiasis tedavisinde ...

lucid
n. Berrak, zihinsel berraklık. ...

lucidity
n. 1. Berraklık, saydamlık; 2. ...

luciferase
n. biochem. Lüsiferine tesir e ...

luciferin
n. biochem. Lusiferaz tesiri a ...

lucotherapy
n. Hastayı güneş ışığı veya su ...

lues
n. Frengi, sifiliz (Sy). ...

luetic
a. Frengiye ait, frengili. ...

lugol's solution
n. İçinde potasyum iyodür ve i ...

lukewarm
a. Ilık, orta derecede sıcak, ...

lumb(o)
pref. Bel. ...

lumbago
n. Romatizmal bel ağrısı, bel ...

lumbar
a.&n. 1. Bele ait, lomber. Lum ...

lumbarization
n. Birinci sakrum omurunun beş ...

lumbo-abdominal
a. Bel ve karın nahiyesine ait ...

lumbocostal
a. Bel ve kaburgalara ait. ...

lumbodorsal
a. Bel ve sırtla ilgili. ...

lumbodynia
n. See: Lumbago. ...

lumboinguinal
a. Bel ve kasıkla ilgili. ...

lumbosacral
a. Bel ve sakrum bölgesine vey ...

lumbrical
a. Solucansı, lumbricalis. ...

lumbricoid
a. 1. Solucana benzeyen, kurt ...

lumbricosis
n. Askaris'lerin barsaklarda b ...

lumbricus
n. 1. "Annelida" sınıfının top ...

lumbus
n. See: loin. ...

lumen
n. (pl. lumina). Tüp şeklinde ...

luminal
a. 1. Lumene ait; 2. Uyutucu b ...

luminescence
n. Işık verme özelliği. ...

luminescent
a. See: Luminous. ...

luminiferous
a. 1. Işığı geçiren; 2. Kendin ...

luminous
a. Kendi ışığı ile parlayan, ı ...

lumisterol
n. biochem. Ergosterolün bir i ...

lump
n. 1. Yumru, topak, şiş; 2. Ha ...

lumpy
a. Yumrular gösteren, topak ot ...

lunacy
n. Delilik, cinnet, akıl hasta ...

lunar
a. Ay şeklinde, aysel. ...

lunate
a.&n. 1. Ay şeklinde, aysel, l ...

lunatic
a. Deli, akıl hastası. ...

lung
n. Akciğer. ...

lunis
n. İlye, kaba et bölgesi (See: ...

lunula
n. (pl. lunulae). Aycık. ...

lupiform
a. Lupusa benzer. ...

lupoid
a. See: lupiform. ...

lupoma
n. Lupus vulgaris'te deri üzer ...

lupous
a. Lupusa ait. ...

lupus
n. Kronik gidişli deri tüberkü ...

lust
n. Aşırı cinsel arzu, aşırı ci ...

lusus
n. Oyun, spor. ...

luteal
a. Corpus luteum'a ait. ...

lutein
n. Corpus luteum'da lütein hüc ...

luteinization
n. Corpus luteum'un oluşması, ...

luteinizing
a. See: Luteogenic. ...

luteogenic
a. Corpus luteum'un oluşmasını ...

luteol
n. biochem. Yapraklarda buluna ...

luteoma
n. See: Thecoma. ...

luteotrophic
a. Corpus luteum oluşmasını uy ...

luteotrophin
n. Hipofiz ön lopu tarafından ...

lutetium
n. biochem. Lu sembolü ile bil ...

lux
n. (pl. luxes or luces). 1. Iş ...

luxate
v. Ekleminden çıkarmak. ...

luxation
n. Çıkık, lüksasyon ...

Diğer Terimler : 12345
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z