Bugün : 19 Haziran 2018, Salı

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

H harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

hemophoric
a. Kan taşır, hemoforik. ...

hemophthalmia
n. Göz kanaması, gözün kanlanm ...

hemopleura
n. See: Hemothorax ...

hemopneumopericardium
n. Perikardın içinde kan ve ha ...

hemopneumothorax
n. Plevra boşluğuna kan ve hav ...

hemopoiesis
n. Kan ve kan yuvarlarının olu ...

hemopoietic
a. 1. Kan hücrelerinin oluşmas ...

hemopoietin
n. See: Erythropoietin. ...

hemoposia
n. Kan içme. ...

hemopttysic
a. 1. Hemoptiz ile ilgili; 2. ...

hemoptysis
n. Akciğerler veya solunum yol ...

hemopyelectasis
n. Böbrek pelvisinin kan veya ...

hemorrhage, hemorrhagia
n. See: Bleeding. ...

hemorrhagenic
a. Kanlandırıcı, kanatıcı. ...

hemorrhagic
a. Kanamaya ait. ...

hemorrhea
n. See: Hematorrhea. ...

hemorrhodal
a. 1. Basur veya basurlarla il ...

hemorrhoida
a. Basura ait, hemoroide ait. ...

hemorrhoidectomy
n. Hemoroidlerin ameliyatla çı ...

hemorrhoidolysis
n. İlaç enjeksiyonu veya diyat ...

hemorrhoids
n. pl. Anus çevresindek venala ...

hemosalpinx
n. Fallop tübü (tuba uterina)' ...

hemosiderin
n. biochem. Retikulo endotelya ...

hemosiderosis
n. Dokularda demir birikmes.i ...

hemosite
n. Kan parazitleri, hemozit. ...

hemosozic
a. Kan yuvarlarının yokolmasın ...

hemospasia
n. Kanın çekilmesi. ...

hemospastic
a. Kan çekme (hemospazi) ile i ...

hemospermia
n. See: Hematospermia. ...

hemostasis
n. 1. Kanamayı dindirme, kanam ...

hemostat
n. 1. Kesik damar ucunu sıkışt ...

hemostatic
a.&n. 1. Kan dindirici (ilaç); ...

hemostyptic
a. Kanamayı durdurucu. ...

hemotachometer
n. Kan akımının hızını ölçen a ...

hemotelangiosis, n. See: Telangiosis.hemotherapeut
n. Kan, plazma veya kandan haz ...

hemotherapy
n. Vücuda kan şırınga edilerek ...

hemothorax
n. Göğüs (plevra) boşluğuna ka ...

hemotomy
n. Nasrın çıkarılması. ...

hemotympanum
n. Timpan boşluğunda kan topla ...

hemoxial
a. Birbirine benzer eksenleri ...

hemuresis
n. İdrarın kanlı gelişi. ...

henbane
n. See: Hyoscyamus. ...

henogenesis
n. See: Ontogenesis. ...

henosis
n. 1. İyileşme, şifa bulma; 2. ...

henotic
a. 1. İyileşme ile ilgili; 2.İ ...

hepar
n. Karaciğer. ...

heparin
n. biochem. Kanın pıhtılaşması ...

heparinate
n. Herhangi bir heparin tozu. ...

heparinize
v. Kanın pıhtılaşmasını önleme ...

hepat-
pref. Karaciğer. ...

hepatalgia
n. Karaciğer ağrısı, hepatalji ...

hepatalgic
a. Karaciğer ağrısı ile ilgili ...

hepatargia
n. Karaciğer fonksiyonlarının ...

hepatatrophia
n. Karaciğer atrofisi. ...

hepatatrophy
n. Karaciğerin küçülmesi, kara ...

hepatectomy
n. Karaciğerin kısmen ameliyat ...

hepatic
a. Karaciğere ait, hepaticus. ...

hepatico-enteric
a. Karaciğere ve barsağa ait o ...

hepaticocholedochostomy
n. Ductus hepaticus ile ductus ...

hepaticoduodenostomy
n. Safra yolu ile duodenum ara ...

hepaticoenterostomy
n. Safra yoluyla barsak arasın ...

hepaticogastrostomy
n. Safra yolu ile mide arasınd ...

hepaticojejunostomy
n. Ductus hepaticus ile proksi ...

hepaticolithotomy
n. Safra yolundan taş çıkarma ...

hepaticopancreatic
a. Karaciğer ve pankreas'la il ...

hepaticostomy
n. Safra yolunun fistülizasyon ...

hepaticotomy
n. Safra yolunu kesme ameliyes ...

hepatin
n. See: Glycogen. ...

hepatism
n. 1. Herhangi bir karaciğer h ...

hepatitis
n. Karaciğer iltihabı, hepatit ...

hepatization
n. Dokuların karaciğeri andıra ...

hepato-
pref. See: Hepatic. ...

hepatocele
n. Karaciğer fıtığı. ...

hepatocellular
a. Karaciğer hücrelerine ait o ...

hepatocholangeitis
n. Karaciğer ve safra kanallar ...

hepatocirrhosis
n. Karaciğer ve kalın barasğa ...

hepatocolic
a. Karaciğer ve kalın barsağa ...

hepatocystic
a. Karaciğer ve safra kesesine ...

hepatodynia
n. See: Hepatalgia. ...

hepatogastric
a. Karaciğer ve mideye ait. ...

hepatogastritis
n. Karaciğer ve midenin berabe ...

hepatogenic
a. Karaciğerden hasıl olan, ka ...

hepatogenous
a. See: Hepatogenic. ...

hepatography
n. 1. Karaciğer radyografisi; ...

hepatohemia
n. Karaciğer damarlarının aşır ...

hepatoid
a. Karaciğere benzer, karaciğe ...

hepatolenticular
a. Hem karaciğer hem lentiküle ...

hepatolienography
n. Karaciğer ve dalağın radyog ...

hepatolienomegaly
n. Hem karaciğer hem dalağın b ...

hepatolith
n. Karaciğer taşı. ...

hepatolithectomy
n. Karaciğerden taş çıkarma am ...

hepatolithiasis
n. Karaciğerde veya safra kese ...

hepatology
n. Karaciğer ve hastalıklarını ...

hepatolysis
n. Karaciğer hücrelerinin yoko ...

hepatolytic
a. 1. Karaciğerhücrelerinin ta ...

hepatoma
n. Karaciğer tümörü, hepatom. ...

hepatomalacia
n. Karaciğer yumuşaması, hepat ...

hepatomegaly
n. Karaciğer büyümesi, hepatom ...

hepatomelanosis
n. Karaciğer melanozu. ...

hepatonephromegaly
n. Hem karaciğerhem böbreğin b ...

hepatopathy
n. Karaciğer hastalığı. ...

hepatopexy
n. Düşük veya oynak karaciğeri ...

hepatophlebitis
n. Karaciğer venlerinin ilthia ...

hepatophyma
n. Karaciğer'de gelişen apse, ...

hepatopleural
a. Karaciğer ve plevraya ait. ...

hepatoptosis
n. Karaciğerin düşmesi. ...

hepatopulmonary
a. Karaciğer ve akciğerlere ai ...

hepatorrhaphy
n. Karaciğerdeki yırtık veya k ...

hepatorrhexis
n. Karaciğer yırtılması. ...

hepatoscopy
n. Karaciğer muayenesi. ...

hepatosis
n. Karaciğerin parankimasının ...

hepatosplenic
a. Karaciğer ve dalakla ilgili ...

hepatosplenitis
n. Karaciğer ve dalağın berabe ...

hepatosplenomegaly
n. Hem karaciğer hem dalağın b ...

hepatostomy
n. Karaciğere kesit yapma, kes ...

hepatotherapy
n. 1. Tedavi amacıyla karaciğe ...

hepatotomy
n. Karaciğere kesit yapma, kes ...

hepatotoxemia
n. Karaciğerden kaynak alan ka ...

hepatotoxin
n. biochem. Karaciğer hücreler ...

heperaldosteronism
n. See Aldosteronism. ...

heptad
n. biochem. Yedi atom hidrojen ...

heptaploidy
n. Hücrenin türe has haploid k ...

heptogram
n. 1.Karaciğerin röntgen filmi ...

heptose
n. biochem. Molekülünde 7 karb ...

herb
n. Tat verici veya ilaç olarak ...

herbal
a. 1. İlaç olarak kullanılan b ...

herbalist
n. 1. Hastalıkların tedavisind ...

herbivorous
a. Ot yiyen, yeşillikle beslen ...

hereditable
a. Kalıtımla geçebilen, kalıts ...

hereditary
a.See: Familial. ...

heredity
n. İrsiyet, soydanlık, kalıtım ...

heredofamilial
a. Bazı ailelerde kalıtsal ola ...

heredoimmunity
n. Kalıtım yoluyla anne veya b ...

heredopathia
n. Elde edilen herhangi bir pa ...

heredosyphilis
n. Konjenital frengi. ...

heritable
a. Kalıtımla geçebilen, kalıts ...

heritage
n. Kalıtımla geçen özellik vey ...

hermaphrodism, hermaphroditism
n. Hem erkek hem de dişi organ ...

hermaphrodite
n.&a. Hem erkek hem dişi (kims ...

hermaphroditic(al)
a. 1. Hem erkek hem dişiliğe a ...

hermaphroditism
n. Kişide her iki cinse ait ci ...

hermetic
a. Hava geçmez, hava geçirmez. ...

hernia
n. Fıtık, herni. ...

hernial
a. Fıtıklı. ...

herniation
n. Fıtık oluşumu, fıtıklaşma. ...

herniography
n. Bir çeşit fıtık ameliyatı. ...

hernioid
a. Fıtıksı, fıtığa benzer. ...

herniology
n. Fıtıkbilim, fıtık bilgisi, ...

hernioplasty
n. Fıtığın cerrahi tamiri. ...

herniorrhaphy
n. Karınd uvarını dikerek yapı ...

herniotome
n. Fıtık ameliyatlarında kulla ...

herniotomy
n. Fıtığın cerrahi tamiri, her ...

heroic
a. Gözü pek, cesurcasına, tehl ...

heroin
n. Eroin, morfin hülasası, diy ...

heroinism
n. Eroin iptilası, eroinmanlık ...

heroinomania
n. See: Heroinism. ...

herpangina
n. pl. Ağzın arka bölümünde me ...

herpes
n. Uçuk, içi sıvı ile dolu vez ...

herpesvirus
n. Herpes simplex, varicellazo ...

herpetic
a. 1. Herpes'le ilgili; 2. Her ...

herpetiform
a. Erpes gibi, erpese benzer. ...

herpetism
n. Herpes ve herpes'e benzer d ...

hesperanopia
n. Gece körlüğü. See: Night bl ...

hesperidin
n. biochem. Damar cidarının pe ...

hetacillin
n. Penicinate grubuna bağlı ol ...

heteradenia
n. Bez dokusu anomalisi, heter ...

heteradenic
a. 1. Heteradeni ile ilgili; 2 ...

heteradenoma
n. Bulunmaması gereken yerdeki ...

heteroblastic
a. Değişik bir dokudan kaynak ...

heterocephalus
n. Büyüklükleri farklı iki baş ...

heterochromatin
n. biochem. Kromozomlarda bulu ...

heterochromia
n. Tümüyle aynı rengi gösterme ...

heterochromosome
n. Ana hücrede ikiye bölünmede ...

heterochromous
a. Heterokromi gösteren. ...

heterochronia
n. Bir olayın normal zamanı dı ...

heterochronic
a. Normal zamanı dışında oluşa ...

heterochronism
n. See: Heterochronia. ...

heterocladic
a. Değişik arter dalları arası ...

heterocrine
n. Birkaç değişik madde saglıl ...

heterocyclic
n. Halkasında karbon atomundan ...

heterodermic
a. Başka bir şahıstan alınan d ...

heterodont
n. Dişlerin şekil bozukluğu, m ...

heteroerotism
n. Başka bir kişiye karşı duyu ...

heterogamy
n. Büyüklük ve yapı bakımından ...

heterogeneous
a. 1. Ayrı cinsten, ayrı soyda ...

heterogenesis
n. 1. Zürriyetin soyuna benzem ...

heteroinfection
n. Vücuda dışardan giren herha ...

heteroinoculation
n. Vücut dışı herhangi bir kay ...

heterointoxication
n. Vücuda dışradan giren toksi ...

heterokeratoplasty
n. Hayvanın hasta korneasına d ...

heterolateral
a. 1. Karşı tarafla ilgili; 2. ...

heterologous
a. Başka başka kaynkalara ait ...

heterology
n. 1. Yapı, şekil veya oluşum ...

heterolysin
n. Belli bir türe ait hayvan h ...

heterolysis
n. 1. Hücre veya dokunun kendi ...

heterolytic
a. 1. Heteroliz veya heteroliz ...

heterometaplasia
n. Geliştiği kısmın normal yap ...

heterometropia
n. İki gözün ışığı kırma gücün ...

heteromorphic
a. See: Heteromorphous. ...

heteromorphism
n. 1. Farklı şekillerde bulunm ...

heteromorphosis
n. 1. Harabiyete uğramış dokun ...

Diğer Terimler : 123456789
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z