Bugün : 20 Haziran 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

G harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

gitalin
n. biochem. Bir digitalis glik ...

gizzard
n. Kursak havsala, taşlık, bör ...

glabella
n. Alın kemiğinin iki kaş çıkı ...

glabrous
a. v. düz, tüysüz, kılsız. ...

glacial
a. biochem. Buza benzer. ...

glairy
a. Yumurta akına benzer. ...

gland
n. 1. Bez, gudde; 2. Vücudun b ...

glanders
n. Çok tehlikeli ve bulaşıcı b ...

glandilemma
n. Bez kapsülü, guddenin dış z ...

glandula
n. (pl. glandula). ...

glandular
a. Beze (guddeye) ait, guddevi ...

glandule
n. Bezcik, guddecik, glandula. ...

glandulosity
n. Guddelik, gudde. ...

glandulous
a. Bez yapısı gösteren çok say ...

glans
n. (pl. glandes). See: Gland. ...

glass
n. 1. Cam; 2. Bardak; 3. Merce ...

glasses.
n. Gözlük. ...

glaucomatous
a. Klokomlu. ...

glaze
n. Perdah (dişçilikte). ...

gleet
n. Cerahatli hafif akıntı (bel ...

gleety
a. 1. Uretra'dan gelen müköz a ...

glenohumeral
a. Skapulanın glenoid bolğuna ...

glenoid
a. Oyuklu, çukursu. ...

glia
n. Sinir sistemi destek dokusu ...

gliacyte
n. See: gliocyte. ...

gliadin
n. biochem. Hububat glüteninde ...

glial
a. Sinir sistemi destek dokusu ...

glibenclamide
n. Ağız yoluyla kullanılan güç ...

glicogenosis
n. Gierke hastalığı, glikojeno ...

glioblastoma multiforme
n. İleri derecede habaset göst ...

gliococcus
n. Jelatinli madde olşan mikro ...

gliocyte
n. Sinir sistemi destek dokusu ...

gliocytoma
n. Nevrogli hücrelerinden meyd ...

glioma
n. Beynin gliya hücrelerinden ...

gliomatosis
n. Nöroglia hücrelerin aşırı a ...

gliomatous
a. Gliyomlu. ...

gliomyoma
n. Adale ve sinir dokusundan y ...

gliosis
n. Nevrogli dokusunun aşırı ge ...

gliosome
n. Nevrogli hücrelerinde görül ...

glissonitis
n. Glisson kapsülü iltihabı, g ...

global
n. Küre şeklinde, küresel. ...

globe
n. Küre, yuvar, globus. ...

globin
n. biochem. Heoglobinden çıkar ...

globular
a. Kürevi, küresi, globosus. ...

globule
n. 1. Kürecik, yuvarcık, 2. Kü ...

globulicidal
a. Kanın alyuvarlarını yok ede ...

globulin (e)
n. biochem. Kandaki protein, g ...

globulinemia
n. Kanda globulin bulunması, g ...

globulinuria
n. İdrarda globülin çıkarma, g ...

globulism
n. kanda eritrosit sayısının a ...

globulolyctic
a. Eritrositleri eritici, hemo ...

globulolysis
n. Kanın alyuvarlarının imhası ...

globulous
a. Küre şeklinde, yuvarlak. ...

globulysis
n. See: Globulolysis. ...

globus
n. (pl. globi). See: globe. ...

glomangioma
n. El veya ayak derisindeki ka ...

glomerate
a. Yumak şeklinde, birbirine s ...

glomeriform
a. Yumakbiçim, glomerül şeklin ...

glomerular
a. Yumağa ait. ...

glomerule
n. Böbreklerdeki arter yumakla ...

glomerulitis
n. Böbrek yumaklarının iltihab ...

glomerullous
a. Yumakçıklı (yumacıklı), glo ...

glomerulosclerosis
n. İltihab sonucu olarak geliş ...

glomerululonephritis
n. Glomerüllerin iltihabı. ...

glomerulus
n. (pl. glomeruli) Yumak, yuma ...

glomus
n. (pl. glomera). Yumak, yumac ...

glonoin
n. biochem. Gliseril trinitrat ...

gloss (o)
pref. Dil. ...

glossal
a. Dile ait, glosicus. ...

glossalgia
n. Dil ağrısı, glosalji. ...

glossectomy
n. Dili kesip çıkarma ameliyat ...

glossitis
n. Dil iltihabı, glosit. ...

glossocele
n. Dil şişmesi. ...

glossodynia
n. See: glossalgia. ...

glossoepiglottic
a. Dil ve küçük dile ait. ...

glossohyal
a. Dil ve hiyoid kemiğine ait. ...

glossolabial
a. dil ve dudaklarla ilgili. ...

glossolalia
n. 1. Peltek konuşma, tam anla ...

glossology
n. Dil bilgisi, dilbilim, glos ...

glossolysis
n. Dil felci. ...

glossomantia
n. Dilin görünümü (paslı v.s)' ...

glossoncus
n. Dili büyüten herhangi bir ş ...

glossopathy
n. Dil hastalığı. ...

glossopharyngeal
a. Dil ve yutağa ait. ...

glossoplasty
n. Dilin plastik ameliyatı. ...

glossoplegia
n. See: glossolysis. ...

glossorrhaphy
n. Dilin dikilmesi. ...

glossospasm
n. Dil spazmı. ...

glossotomy
n. Dili kesme ameliyesi. ...

glossotrichia
n. Dilin kıllı olma hali, kıll ...

glottal
a. Glottis'e ait, glotticus. ...

glottic
a. Dile vya dilciğe ait. ...

glottis
n. (pl. glottides). Nefes boru ...

glucagon
n. Pankreastaki Langerhans ada ...

glucase
n. biochem. Bitkilerden çıkarı ...

glucide
n. biochem. basit indirgeyici ...

glucinum
n. biochem. Se: Beryllium. ...

glucocorticoid
n. Glukoneojenez (proteinlerde ...

glucogenic
a. Şeker yapan, glükojenik. ...

glucohemia
n. Kanda şeker miktarı, glükoh ...

glucokinase
n. biochem. Glükozun glükoz fo ...

glucoronidase
n. biochem. Glükoronik asit bi ...

glucosamine
n. biochem. Bir glikoprotein t ...

glucosan
n. biochem. Formülü muğlak ola ...

glucosazone
n. biochem. Fenilhidrazin, tes ...

glucose
n. biochem. Şeker, glükoz (C6H ...

glucoside
n. biochem. Glükoz ve diğer bi ...

glucosin
n. biochem. Glükozdan amonyak ...

glucosuria
n. İdrarda şeker miktarının ço ...

gluside
n. See: Saccharin. ...

glutamine
n. biochem. Birçok bitkilerin ...

glutathione
n. biochem. Bitki ve hayvan do ...

gluteal
a. İlyeye ait. ...

glutelin
n. biochem. Hububat tanelerind ...

gluten
n. biochem. Hububattan çıkarıl ...

gluteofemoral
a. Kalça ve uylukla ilgi.i ...

glutethimide
n. Orta etki süresine sahip ol ...

gluteus
n. (pl. glutei). İlye kabael, ...

glutin
n. biochem. Hububat proteinler ...

glutinous
a. Yapışkan. ...

glutitis
n. İlye kaslarının iltihabı, g ...

gluttony
n. Oburluk ...

glycase
n. biochem. Maltoz ve maltodek ...

glycemia
n. Kanda şeker miktarı, glisem ...

glyceral
n. biochem. Gliserinin isirto ...

glyceride
n. biochem. Gliserinleştirme. ...

glycerin
n. biochem. Tatlı merhem, glis ...

glycerophosphate
n. biochem. Fosforik asit tuzu ...

glyceryl
n. biochem. Gliserin ve gliser ...

glycine
n. biochem. Kreatin sentezinde ...

glycinuria
n. İdrarda glisin çıkarılması. ...

glycocholate
n. biochem. Glikokolik asidin ...

glycocoll
n. biochem. Safra içinde bulun ...

glycogen
n. biochem. Nişasta gibi beyaz ...

glycogenase
n. biochem. Glikojeni dekstroz ...

glycogenesis
n. Fazla miktarda glikojen dep ...

glycogenolysis
n. Glikojen'in glukoz'a yıkılm ...

glycogenosis
n. Glikojen metabolizmasını dü ...

glycogeusia
n. Ağızda tatlılık hissedilmes ...

glycohemia
n. Kanda şeker miktarı, glikoh ...

glycol
n. biochem. Herhangi bir diato ...

glycolipid
n. Karbonhidrat ve yağ asitler ...

glycolysis
n. Glikozun vücuttaki glikolit ...

glycometabolic
a. Şeker metabolizmasına ait. ...

glyconeogenesis
n. yağ ve proteinler gibi esas ...

glycopenia
n. Kanda şeker miktarının azal ...

glycopexic
a. Karaciğerde şeker depolanma ...

glycopexis
n. Glükoz'un karaciğerde gliko ...

glycophilia
n. Vücudun hiperglisemi'ye eği ...

glycoprotein
n. biochem. Bir karbonhidrata ...

glycoptyalism
n. Salyada şeker miktarı. ...

glycoregulation
n. Şeker metabolizması kontrol ...

glycoregulatory
a. Şeker metabolizmasının düze ...

glycorrhachia
n. Beyin-omurilik sıvısında şe ...

glycorrhea
n. Vücuttan şeker ifraz etme. ...

glycosamine
n. biochem. Kitin'in ayrışması ...

glycosemia
n. Kanda şeker seviyesinin nor ...

glycosialia
n. See: glycoptyalism. ...

glycoside
n. biochem. See: glucoside. ...

glycosides
n. pl. Doğal olarak bulunan ve ...

glycosine
n. biochem. a) Üre ile birleşe ...

glycosometer
n. İdrarda şeker miktarını ölç ...

glycosuria
n. See. glycosuria. ...

glycotaxis
n. Glükoz'un metabolima sonucu ...

glycuresis
n. İdrarda fazla miktarda şeke ...

glycuronuria
n. İdrarda glükuronik asit bul ...

glycyrrhiza
n. Öksürük ilaçlarında ve tat ...

glymidine
n. Ağız yoluyla kullanılan ant ...

gnat
n. Bazı hastalık etkelerini ta ...

gnath (o)
pref. Çene. ...

gnathalgia
n. Çene ağrısı. ...

gnathic
a. Çene ile ilgili. ...

gnathion
n. Çene ucu, alt çenenin orta ...

gnathitis
n. Çene iltihabı. ...

gnathocephalus
n. Başın çeneler dışında hiçbi ...

gnathodynia
n. Çenede hissedilen ağrı, çen ...

gnathology.
n. Çene, çene hastalıları ve t ...

gnathoplasty
n. Çenenin plastik ameliyatı. ...

gnathoschisis
n. Üstçenenin konjenital yarığ ...

gnosia
n. görüş ve tanıma yeteneği. ...

goblei celis
n. Mukozalarda bulunan özel sa ...

goecherman regime
n. Psoriasis tedavisind uygula ...

goiter
n. Tiroid bezinin anormal olar ...

goitre
n. Tiroid guddesinin büyümesi. ...

goitrogen
n. Guatr meydana getiren madde ...

goitrogenic
a. Guatr'a sebep olan, guatr y ...

goitrous
a. 1. Guatr ile ilgili; 2. Gua ...

gold
n. biochem. Au sembolü ile bil ...

golden eye ointment
n. Sarı civa oksit merhemi. ...

goldthwait belt
n. Sırt yaralanmalarında kulla ...

gomme
n. Frenginin üçüncü döneminde ...

gomphiasis
n. Azı dişlerin gevşekliği, di ...

gomphosis
n. Dişleri yuvalarına rapteden ...

gonad
n. Yumurtalık ve testis gibi t ...

gonadal
a. gonadlardan meydana gelen v ...

gonadectomy
n. Gonadların ameliyatla çıkar ...

gonadial
a. See: gonadal. ...

gonadokinetic
a. Gonadların faaliyetini uyar ...

gonadopathy
n. Gonadlardan ileri gelen has ...

gonadotherapy
n. Gonad hücreleri ile yapılan ...

gonadotrope
n. Gonadların çalışmalarını ka ...

Diğer Terimler : 12345
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z