Bugün : 25 Mayıs 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

D harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

detector
n. Herhangi bir şeyin varlığın ...

detergent
a.&n. Temizleyici (madde); det ...

deteriorate
v. 1. Fenalaştırmak, bozmak, a ...

deterioration
n. 1. Bozulma, kötüleşme; 2. B ...

deteriorative
a. 1.Bozukluk veya bozukluk ha ...

determination
n. Kan v.s.'nin muayyen noktay ...

determiner
n. Tayin edici, tayin edici fa ...

determinism
n. Doğa'daki her olayın, dolay ...

dethyroidism
n. Tiroid bezi'nin çıkarılışın ...

detonation
n. Maddenin patlaması sonucu ç ...

detorsion
n. Büküklüğün düzeltilmesi, eğ ...

detoxicate
v. biochem. Zehrini çıkarmak. ...

detoxication
n. 1. Bir zehirin veya ilacın ...

detoxification
n. biochem. Zehirini çıkarma. ...

detoxify
v. See: Detoxycate. ...

detrition
n. Sürtünme veya benzeri sebep ...

detritus
n. pl. Aşınma suretiyle meydan ...

detruncation
n. Doğumun imkansız olduğu dur ...

detrusor
n. İdrar kesesinin adalesi. ...

deuteranopia
n. Yeşil renk körlüğü. ...

deutero-albumose
n. biochem. Suda veya tuzlu er ...

deutoplasm
n. Döllenmiş ovum'da embriyo'n ...

devascularization
n. Herhangi bir vücut bölgesin ...

development
n. Açılma, gelişme, gelişim, i ...

deviance
n. Normalden sapma, nomalden u ...

deviation
n. Sapma, sapınç, normal yerin ...

device
n. Araç, alet. ...

devisceration
n. İç organların çıkarılması, ...

devitalization
n. 1. Cansızlaştırma, canlılığ ...

devitalize
v. Cansızlaştırmak. ...

devolution
n. Katabolik değişme. ...

dexamphetamine
n. Amphetamine etkisinde merke ...

dexter
adv. Sağ tarafta bulunan, sağı ...

dextral
a. Sağ tarafa ait. ...

dextrality
n. Sağ elin sol ele oranla dah ...

dextran
n. Özel bakterilerin şekere et ...

dextranase
n. Şekerlerden asit açığa çıka ...

dextrase
n. biochem. Dekstrozu laktik a ...

dextraural
a. Sağ kulağı ile sol kulağına ...

dextren
n. biochem. Nişastadan yapılmı ...

dextrinuria
n. İdrarda dekstrin bulunması. ...

dextrocardia
n. Kalbin, thorax boşluğunda, ...

dextrocular
a. Sağ gözü ile sol gözüne ora ...

dextrocularity
n. Sağ göz ile sol göze oranla ...

dextroduction
n. Gözün sağa doğru dönme hare ...

dextrogastria
n. Midenin sağa doğru yer deği ...

dextrogyration
n. Sağa kıvrılma, sağa bükülme ...

dextromoramide
n. Morfin yerine kullanılabile ...

dextrophobia
n. Vücudun sağ tarafında yer a ...

dextropropoxyphene
n. Morfin yerine kullanılan or ...

dextrose
n. biochem. Glükoz, glikoz (C6 ...

dextrosinistral
a. Sağdan sola doğru giden (uz ...

dextrotorsion
n. Sağa doğru bükülme, ekseni ...

dextroversion
n. Sağa dönme; sağa çevrilme. ...

Dfarf
n. Cüce. ...

diabetes
n. Şeker hastalığı. ...

diabetic
a.&n. 1. Şeker hastalığına ait ...

diabetogenic
n. a) Diabet meydana getiren. ...

diabrosis
n. Aşınma, kemirilme, yenme, o ...

diabrotic
a. Aşındırıcı, kemirici. ...

diacetate
n. biochem. Diyasetik asit tuz ...

diaceturia
n. İdrarda diasetik asit (aset ...

diacid
n. biochem. İki hidroksil grub ...

diaclasia
n. 1. Kemiği kırma, eğrilik ve ...

diaclast
n. Fetüs'ün kafa kemiklerini k ...

diad
n. İki değerli element. ...

diagnose
v. Hastalıı teşhis etmek. ...

diagnosis
n. Teşhis, diyagnostik. ...

diagnostic
a.&n. 1. Teşhise ait; 2. Araz. ...

diagnostician
n. Teşhisçi. ...

diagnostics
n. Hastalıkları teşhis etme bi ...

diagram
n. Herhangi bir şeyin izahını ...

dialysate
n. Dializ'e konu olan madde, d ...

dialyse
v. Diyaliz yapmak, bir maddeyi ...

dialysis
n. biochem. Diyaliz: Parşömen ...

dialytic
a. biochem. Diyalize ait. ...

dialyzable
a. Diyaliz'e müsait, zardan ge ...

dialyzator
n. Diyaliz için kullanılan öze ...

dialyzed
a. Diyaliz yoluyla ayrılmış. ...

dialyzer
n. 1. Diyaliz için kullanılan ...

diameter
n. Çap, diametros. ...

diamine
n. Molekülleri iki amino grubu ...

diaminodiphenyl sulphone
n. İnatçı malaria vakalarında ...

diaminuria
n. İdrarda diamin'lerin bulunu ...

diamorphine
n. Eroin, bir morfin türevi. ...

diapedesis
n. Kan hücrelerinin damar çepe ...

diapedetic
a. 1. Diyapedez'le ilgili; 2. ...

diaper
n. Bebek bezi. ...

diaphane
n. Hücreyi dıştan saran saydam ...

diaphanoscope
n. Kapalı vücut boşluğunu arka ...

diaphanoscopy
n. Kapalı bir vücut boşluğunu ...

diaphoresis
n. Ter, terleme. ...

diaphoretic
a.&n. Terletici (ilaç). ...

diaphragm(a)
n. Diyafram(a), göğüsle karın ...

diaphragmalgia
n. Diyafram ağrısı. ...

diaphragmatic
a. Diyaframa ait, diyafragmati ...

diaphragmatitis
nö Diyafram iltihabı, diyafrag ...

diaphragmatocele
n. Diyafram fıtığı. ...

diaphragmodynia
n. See: Diaphragmalgia. ...

diaphyiss
n. Kemik (gövdesi), diyafiz. ...

diaphysectomy
n. Diyafizin kısmen ameliyatla ...

diaphysial
a. Diafiz'le ilgili. ...

diaphysitis
n. Diyafiz iltihabı. ...

diaplex
n. Üçüncü ventrikülün koroid a ...

diaplexal
a. Diyaplekse ait. ...

diapnoic
a. Solunumu azaltan (hafiflete ...

diapophysis
n. Vertebranın üst enine çıkın ...

diarrhea
n. İshal, diyare. ...

diarrheal
a. Diyareye ait. ...

diarthric
a. 1. İki eklemle ilgili; 2. İ ...

diarthrosis
n. (pl. diarthroses). Her tara ...

diarticular
a. 1. İki eklemle ilgili; 2. İ ...

diaschisis
n. Beyindeki sınırlı bir harab ...

diascope
n. Deri üzerindeki lezyonların ...

diascopy
n. Deri üzerindeki lezyonların ...

diastalsis
n. Barsakta, kontraksiyon dalg ...

diastase
n. biochem. ...

diastasis,
Kemiklerin kırık olmaksızın bi ...

diastatic
a. biochem. Nişastayı şekere t ...

diastema
n. 1. İki diş arasındaki açıkl ...

diastematocrania
n. Kafatasından önden arkaya d ...

diastematomyelia
n. Omurilik'te, çift gibi görü ...

diastematopyelia
n. Pubis kemikleri arasının do ...

diastole
n. Kalbin ritmik genişlemesi, ...

diastolic
a. 1. Diyastol ile ilgili; 2. ...

diastolization
n. 1. Genişleme, açılma; 2. Hi ...

diataxia
n. Vücudun her iki tarafını tu ...

diathermal
a. Isıyı geçiren. ...

diathermancy
n. Hararet geçiricilik. ...

diathermic
a. 1. Hararet geçiricilik hass ...

diathermy
n. Vücudun yüksek frekanslı el ...

diathesis
n. Organizmanın fonksiyonların ...

diathetic
a. 1. Diyatez'le ilgili; 2. Di ...

diatomic
a. 1. İki atomlu; 2. İki değer ...

diaxon
n. İki aksonlu sinir hücresi. ...

diazepam
n. Adale gevşetici özellikleri ...

diazoxide
n. Pankreastaki insulin yapan ...

dibasic
a. İki esası olan. ...

dibromomannitol
n. Busulphan gibi tesir eden v ...

dicephalous
a. İki başlı olan. ...

dichilia
n. Orta kısmında uzanan derin ...

dichiria
n. Elin çift oluşu ile belirgi ...

dichloralphenazone
n. Kloral hidrata oranla midey ...

dichloramine
n. biochem. Antiseptik billuri ...

dichloride
n. biochem. Başka bir elementl ...

dichlorophen
n. Barsak şeritlerine karşı et ...

dichorionic
a. Birbirinden ayrı iki koryon ...

dichotomy
n. Çatallı olma, iki kısma böl ...

dichroism
n. Bir cismin iki yüzünden far ...

dichromatic
a. 1. Esas renklerin yalnız ik ...

dichromatism
n. 1. Kısmi renk körlüğü, tüm ...

dichromic
n. biochem. İki atom kromu iht ...

dichromophilic
a. Asit ve bazik boyalarla boy ...

dicliditis
n. Özellikle kalb kapağı iltih ...

diclidostosis
n. Venlerdeki kapakcıkların, k ...

diclidotomy
n. (Kalb) kapağını kesme ameli ...

dicophane
n. Pediculosis capitis ve diğe ...

dicoria
n. Gözbebeği'nin çift oluşu. ...

dicoumarin
n. Karaciğer'de prothrombin ge ...

dicoumarol
n. Önceleri kullanılan ve ağız ...

dicrotic
a. Nabzı çift atan. ...

dicrotism
n. Nabzın çift atması, dekroti ...

dictyoma
n. Kirpiksi cisim (korpus sili ...

didactylism
n. El veya ayakta beş parmak y ...

didymalgia
n. Testis ağrısı. ...

didymitis
n. Testis iltihabı. ...

didymodynia
n. Testis ağrısı. ...

didymus
n. Testis. ...

diencephalon
n. Arabeyin, dienkefal(on), (i ...

dienestrol
n. Stilboestrol'e benzeyen, an ...

diestrus
n. Çiftleşme mevsimined memeli ...

diet
n. Diyet, muayyen perhiz. ...

dietary
n. Diyet'le ilgili. ...

dietetic(al)
a. Diyete ait. ...

dietetics
n. Diyet ihtisası. ...

diethyl
a. biochem. İki etil grubunu i ...

diethylstilbestrol
n. biochem. Beyaz billuri toz, ...

dietician
n. Diyet uzmanı. ...

dietl's crisis
n. Bir nephroptosis (yüzen böb ...

dietotherapy
n. Diyet (perhiz) tedavisi. ...

differential blood count
n. Lökosit formülü, kanda mevc ...

differentiate
v. 1. Ayırt etmek, tefrik etme ...

differentiation
n. 1. Bir hastalık veya patolo ...

diffusate,
n. See: Dialysate. ...

diffusiometer
n. Bir ortamdan diğer bir orta ...

diffusion
n. a) Başka başka yoğnulukları ...

digastric
a. İki karınlı (göbekli). ...

digenesis
n. Bir organizmanın yaşamı sür ...

digenetic
a. Yaşam süreci esnasında hem ...

digest
v. 1. Sindirmek; 2. Hazmetmek. ...

digestant
a. 1. Sindirime yardım eden, s ...

digestibility
n. Hazım imkanı. ...

digestion
n. Hazım, sindirim. ...

digestive
a. 1. Hazma ait; 2. Hazmettiri ...

digit
n. El veya ayak parmağı, digit ...

digital
a. El veya ayak parmağına ait, ...

digitalis
n. 1. Kalb hastalığında ilaç o ...

digitalism
n. Aşırı dozda dijital veriliş ...

digitalization
n. İstenilen etki temin edilin ...

digitaloid
a. 1. Dijital'le ilgili; 2. Di ...

digitate
a. Parmaklı, digitatus. ...

Diğer Terimler : 123456
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z