Bugün : 23 Haziran 2018, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

C harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

catgut
n. Katgüt. ...

catharsis
n. Psikolojide kişinin zihnind ...

cathartic
a.&n. 1. Müshil (ilaç); 2. Bar ...

catheter
n. Çeşitli çap ve uzunlukta iç ...

catheterization
n. Bir kateterin uygulanması, ...

catheterize
v. Kateter uygulamak, kateter ...

cathetron
n. Radyoterapide uzaktan kontr ...

cathexis
n. Zihni faaliyetin belli bir ...

cathodal
a. Katot'a ait, katot'la ilgil ...

cathode
n. Negatif elektrik yüklü kutu ...

cation
n. biochem. Elektroliz usulünd ...

catotrophobia
n. Aynalardan korkma, ayna gör ...

cauda
n. (pl. caudae). Kuyruk, bir o ...

caudal
a. Kuyruğa veya alta ait, cadu ...

caudate
a. Kuyruklu, caudatus. ...

caudatum
. Kuyruklu çekirdek, nucleus c ...

caul
n. Doğum sırasında yırtılması ...

cauliflower growth
Karnabahar tarzı büyüme. ...

caumesthesia
n. Çevre ısısı normal olmasına ...

causal
a. Sebep teşkil eden etkenle i ...

causalgia
n. fazla ızdırap veren nöroloj ...

caustic
a. & n. a) Yakıcı, b) Yakıcı m ...

cauterization
n. 1. Dağlama; 2. Hareket, ele ...

cauterize
v. yakmak, dağlamak. ...

cautery
n. Yakış, dağlayış, dağlama al ...

cavalinfusion
n. Anüri tablosu ile seyreden ...

cavamesenteric shunt
n. v.cava inferior üst ucu ile ...

cavern
n. 1. Patolojik doku boşluğu; ...

cavernitis
n. Penis'te corpus cavernosum' ...

cavernoma
n. Kanla dolu geniş boşluklard ...

cavernoscope
n. Herhangi bir vücut veya org ...

cavernoscopy
n. Kavernoskop aracılığıyla he ...

cavernous
n. İçi boş aralıkları olan, bo ...

cavitary
a. 1. Boşlukla ilgil; 2. Boşl ...

cavitas
n. Boşluk kavite. ...

cavitation
n. Akciğer tüberkülozunda olud ...

cavitis
n. Vena cava (anatoplardamar) ...

cavity
n. Kavite, sinus, cavitas, boş ...

cavum
n. (pl. Cava). Boşluk, kovuk, ...

cebocephalia
n. Maymun yüzünü andıracak şek ...

cebocephalus
n. Sebosefali gösteren hilkat ...

cecal
a. & 1. Çekum'la ilgili, çekum ...

cecitis
n. Çekum iltihabı. ...

cecofixation
n. Çekum'un ameliyatla karın d ...

cecoileostomy
n. Çekum ile ileum arasında, a ...

cecostomy
n. Ameliyatla karın duvarından ...

cecotomy
n. Çekum'a kesit yapma, kesit ...

cecum
n. 1. kör kese, çıkmaz boşluk; ...

cele
n. & 1. Şişme, şişkinlik; 2. F ...

celectome
n. Histolojik muayene için tüm ...

celiac
a. Karınla ilgili, karın bölge ...

celiace
n. Karın organlarının hastalığ ...

celialgia
n. Karın bölgesinde hissedilen ...

celiectasia
n. Karın boşluğunun aşırı büyü ...

celiectomy
n. & 1. Karın organlarından he ...

celio
pref. Karın anlamına önek. ...

celiocentesis
n. Karın ponksiyonu, iğne ile ...

celiohysterectomy
n. Karın duvarına yapılan kesi ...

celioscope
n. Karın duvarından sokularak ...

celioscopy
n. karın boşluğu ve bu boşlukt ...

celiotomy
n. Batın boşluğuna girmek üzer ...

cell
n. Hücre, göze, göz kapalı boş ...

cellicolous
a. Hücreler içinde yaşayan. ...

celliferous
a. Hücreler oluşturan. ...

celliform
a. Hücre şeklinde, hücreye ben ...

cellobiase
n. biochem. Sellobiyozu glikoz ...

cellobiose
n. biochem. Selüloz'dan meydan ...

celloidin
n. biochem. Mikroskop çalışmal ...

cellula
n. (pl. Cellulae). See: Cell. ...

cellular
a. & 1. Hücrevi; 2. Hücreli. ...

cellularity
n. Mevcut hücrelerin yapı veya ...

cellulase
n. biochem. Selülozu selobiyoz ...

cellule
n. Hücrecik, odacık, selül, ce ...

cellulicidal
a. Hücreleri tahrip edici hücr ...

cellulifugal
a. Hücreden uzaklaşan, hücrede ...

cellulipedal
a. Hücreye yönelen, hücreye do ...

cellulitis
n. Bağ dokusunun, özellikle ge ...

celluloneuritis
n. Sinir hücrelerinin iltihabı ...

cellulose
n. biochem. Bitkilerin katı kı ...

cellulosity
n. Hücre kümesi halinde bulunm ...

cellulotoxic
n. 1. Hücre toksinlerinin sebe ...

celom
n. Embriyo'nun gelişimi esnası ...

celomic
a. Embriyodaki vücut boşluğu i ...

celophlebitis
n. Vena cava iltihabı. ...

celosomia
n. Göğüs veya karın duvarındak ...

celosomus
n. Bir kısım göğüs veya karın ...

celozoic
a. Vücudun herhangi bir boşluğ ...

cement
n. Çimento, siman, sement, diş ...

cementation
n. Bir şeyi, yapıştırıcı aracı ...

cementification
n. 1. Diş kökü çevresinde seme ...

cementitis
n. Diş sementi'nin iltihabı. ...

cementoblast
n. Diş sementi'nin yüzeyinde b ...

cementoblastoma
n. Kemik dokusudan gelişmiş fi ...

cementoclasia
n. Diş sementi'nin normal yapı ...

cementogenesis
n. Diş kökü çevresinde sement ...

cementoma
n. 1. Diş dokusundan gelişmiş, ...

cementum
n. Diş kökünü çevreleyen ince ...

cenadelphus
n. Her ikisi de ayrı gelişmiş ...

cenesthesia
n. Herhangi bir olayın beş duy ...

ceno
pref. 1. Yeni, ilk defa görüle ...

cenophobia
n. 1. Açık yerlerden ürkme, bo ...

cenosis
n. Herhangi bir lezyona bağlı ...

cenotophobia
n. yenilik korkusu, yeni şeyle ...

center
n. Merkez ...

centigrade
Yüz dereceye taksim edilmiş, s ...

centigram
n. Gram'ın yüzde iri, santigra ...

centigramme
n. See: Centigram. ...

centiliter
n. Litre'nin yüzde biri, santi ...

centimeter
n. Metre'nin yüzde biri, santi ...

centinormal
n. Bir maddenin % 1 (0.01)'liğ ...

centipede
n. Chilopoda sınıfına mensup h ...

central
a. Merkezi, merkezde bulunan, ...

centriciput
n. Alın (sinciput) ile baş ark ...

centrifugal
n. Dışarıya doğru uzaklaşan. ...

centrifugal.
a. Merkezden uzaklaşan, merkez ...

centrifugation
a. İçinde sıvı bulunan tübün y ...

centrifuge
n. Dönerek çalışan ve yerçekim ...

centriole
n. Sentrozom'un merkezinde bul ...

centripetal
n. Ortaya doğru toplanan, su ç ...

centrolecithal
a. Ortasında toplu halde sarı ...

centromere
n. Kromozom'un uzunlama bölünm ...

centroplasm
. Sentrozom'un protoplazması, ...

centrosclerosis
n. Kemik iliğinin, fibrosis so ...

centrosome
n. Hücrede çekirdek yakınında ...

centrum
n. Merkez, orta ...

cephalgia
n. Baş ağrısı. ...

cephalhaematoma
n. Kafatasının periostalt doku ...

cephalhydrocele
n. Kafatası kemiklerinden herh ...

cephalic
a. Başa ait, kefalik, cephalic ...

cephalin
n. Özellikle beyin ve omurilik ...

cephaline
n. biochem. Emetinin takriben ...

cephalitis
n. Beyin iltihabı, ensefalitis ...

cephalization
Embriyo'da gelişme yeteneğinin ...

cephalocele
n. Beyin herni'si, beynin kafa ...

cephalocentesis
n. Baş ponksiyonu, iğne veya t ...

cephalodidymus
n. Göğüs, pelvis, kol ve ayak ...

cephalogyric
a. Başın çevresel dönüş hareke ...

cephalohematoma
n. see: Ceplalhaematoma. ...

cephalohemometer
n. Kafa içi kan basıncını ölçe ...

cephaloma
n. Cüz'i fibröz stroma ihtiva ...

cephalomeningitis
n. Beyin zarlarının iltihabı. ...

cephalometer
n. Baş kuturlarını ölçen alet, ...

cephalometry
n. Canlı insan başının ölçülme ...

cephalone.
a. Bağ dokusu artımı sonucu ir ...

cephalonia
n. Bağ dokusu artımı sonucu be ...

cephalopagus
n. Vücutları ayrı olmasına rağ ...

cephalopathy
n. Baş vya beyini ilgilendiren ...

cephalopelvic
a. Fetüs başı ve anne pelvisi ...

cephaloplegia
n. Baş ve yüz hareketlerini sa ...

cephaloridine
n. Cephalosporin'lerden elde e ...

cephalosporin
n. Kimyasal özellikleri penisi ...

cephalothoracic
a. Baş ve göğüsle ilgili. ...

cephalothoracopagus
n. Baş ve göğüsleri birbirine ...

cephalotomy
n. Kafatasını açma ameliyeis, ...

cephalotractor
n. Doğumu kolaylaştırmak amacı ...

cephalotribe
n. Fetüs başını ezmeye ve çekm ...

cephalotripsy
n. Fetüs başının, sefalotrib a ...

cephalotrypesis
n. Kafatasından özel testere i ...

ceptor
n. 1. Dış uyarıyı alan hassas ...

cera
n. 1. Arı tarafından salgılana ...

ceraceous
a. 1. Balmumu gibi, balmumana ...

cerasin
n. biochem. Kiraz ve erik ağaç ...

ceratalgia
n. Kornea ağrısı. ...

cerate
n. Balmumu merhem. ...

ceratin
n. Boynuzumsu oluşular (saç, t ...

ceratitis
n. Kornea iltihabı. ...

cerato
n. Boynuz. ...

cerclage
n. 1. Kırık kemik uçlarını, te ...

cercus
n. Sert kıl şeklindeki oluşum, ...

cerebellar
a. Beyinciğe ait, cerebellaris ...

cerebellitis
n. Beyincik iltihabı. ...

cerebellospinal
a. Beyincik ve omurilik'le ilg ...

cerebellum
n. Beyincik, beynin arka kısmı ...

cerebral
a. Beyne ait, cerebralis. ...

cerebrasthenia
n. Zihni bozuklukla beraber bu ...

cerebration
n. Beyin faaliyeti, beynin işl ...

cerebriform
a. Beyin şeklinde, görünüş ola ...

cerebrifugal
a. Beyinden uzaklaşan, beyinde ...

cerebripedal
a. Beyine yaklaşan, beyin yönü ...

cerebritis
n. Beyin iltihabı, serebrit. ...

cerebro
pref. Beyne ait... ...

cerebro-spinal
a. Beyne ve omuriliğe ait. ...

cerebroid
a. 1. Dış görünüş olarak beyin ...

cerebrology
n. Yapı ve işleyiş bakımından ...

cerebroma
n. Beyin dokusuna benzer kıvam ...

cerebron
n. Beyin dokusunda bulunan bir ...

cerebroocular
a. Beyin ve gözle ilgili. ...

cerebropathy
n. Herhangi bir beyin hastalığ ...

cerebrosclerosis
n. Beyin dokusunun sertleşmesi ...

cerebrose
n. biochem. Beyin maddesinden ...

cerebroside
n. Sinirsel dokularda, özellik ...

cerebrovascular
n. Beyin kan damarlarına ait o ...

cerebrum
n. (pl. Cerebra). ...

cerium
n. biochem. Ce işareti ile bil ...

cerolysin
n. biochem. Balmumunu ayrıştar ...

ceroma
n. Yumuşama ile belirgin dejen ...

certifiable
1. Gerekli yerlere bildirilmes ...

certification
1. Bildirilmesi zorunlu bir ha ...

certified
Vesayet altında olan, vasi kon ...

ceruloplasmin
Bakırdan zengin plazma protein ...

cerumen
n. Dış kulak kanalında bulunan ...

Diğer Terimler : 1234567891011
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z