Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

galactoma nedir?

galactoma : n. Memenin süt ihtiva ettiği tümörü, galaktom, galaktosel.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capsule : n. Bir eklemi çevreleyen bağlar, kapsül, capsula.


crystallitis : n. Göz merceğinin iltihabı.


debilitate : v. Zayıflatmak, kuvvetten düşürmek, halsizleştirmek.


epizoicide : n. Epizoidleri yok eden bir faktör, epizoisit.


exocolitis : n. Kolonun dış tabakasının iltihabı, eksokolit.


glutamine : n. biochem. Birçok bitkilerin suyunda bulunan tabii bir amino asid.


hex(a)- : pref. Altı.


hyperalgesia : n. See: Algesia.


interspinal : a. İki dikensi çıkıntı arası, iki dikensi çıkıntı arasında (özellikle omurların dikensi çıkıntıları veya ischium kemiklerindeki spina ischiadica'lar arası).


lepidic : a. Pullara ait, pullardan müteşekkil pullu.


macrotome : n. Bir organ veya oluşumdan kalın kesitler yapmada kullanılan araç, makrotom.


mastadenitis : n. Meme iltihabı, mastadenit.


metropathia : n. Uterus bozukluğu, rahim hastalığı, metropati.


metrorrhagia : n. Adetle ilgisi olmayan uterus kanamaları, metroraji.


mouthwash : n. Ağız ve boğazı çalkalayarak yıkamada kullanılan antiseptik ısvı, gargara.


multiple : a. Müteaddit, muhtelif (vücutta birden fazla yerde olan), mültipl.


ovigerous : a.Yumurta yapan veya ihtiva eden.


pancreaticosplenic : a. Pankreas ve dalak'la ilgili.


pecten : n. 1. Tarak; 2. Çatı kemiği, ospubis; 3. Tarak şeklinde uzantılarg österen herhangi bir oluşum; 4. Kuşların ve bazı balıkların gözlerinde bulunan damardan zengin perdemsi oluşum; 5. Anal kanalın alt kısmında, bağ dokusu içinde kesif şekilde adğılmış ince kas liflerinin oluşturduğu kuşak şeklindeki bölge, anüs pekteni, anal pekten.


pyosalpingo-oophoritis : n. Salpenks ve yumurtalığın cerahatli iltihabı.